Giao diện được thiết kế đơn giản, bạn có thể dễ dàng di chuyển giữa các menu để nhanh chóng cập nhật dữ liệu
image.png

Cập nhật dữ liệu

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.