icon picker
Xây dựng dashboard

Dashboard là một trung tâm dữ liệu được dùng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của toàn bộ tổ chức. Dashboard đưa ra cách nhìn một cách tổng quan về mọi mặt trong hoạt động kinh doanh của tổ chức sao cho việc trình bày phải dễ hiểu và toàn diện chỉ trong trang báo cáo.

Tạo mới Dashboard

Bạn có thể tạo, và quản lý nhiều dashboard để phục vụ cho mục tiêu theo dõi nhanh chóng dữ liệu.
B1. Ở Sidebar Menu chọn Dashboard → sau đó chọn Select Dashboard → tạo Dashboard
image.png
B2. Nhập tên dashboard và tạo
image.png

Thêm Widget

Widget là các mẫu khối dữ liệu có sẵn bao gồm: Rocks, Scorecard, Headlines, Issues, Todos, ... Chúng ta có thể chọn các điều kiện lọc khách nhau để hiển thị theo mong muốn

Thêm Widget Rocks

B1: Chọn Add Widget
image.png
B2: Chọn Widget Rocks
image.png
B3: Chọn bộ lọc
Chọn bộ lọc cho phù hợp với nhu cầu xem dữ liệu. Trong ví dụ này tôi muốn xem tất cả các rocks của các thành viên vì vậy sẽ điền như sau.
image.png
B4: Chọn Add Widget và hoàn thành
image.png
B5: Bạn có thể thay đổi kích thước, thay đổi tên để phù hợp
image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.