Cập nhật dữ liệu

icon picker
Cập nhật Rocks

Rocks là Các công việc ưu tiên của quý (90 ngày) để tiến gần hơn tới Mục tiêu 1 năm trong công cụ xây dựng tầm nhìn Vision. Nên có từ 3-7 Rocks mỗi quý.
Có 3 cấp độ của Rocks:
Company Rocks: Rocks của toàn doanh nghiệp
Departmental Rocks: Rocks của toàn phòng ban
Individual Rocks: Rocks của từng cá nhân

Tạo và quản lý Rocks

Bước 1: Từ Menu Side Bar → Rocks → Create Rocks
Dựa theo Mục tiêu 1 năm và Vấn đề dài hạn trong công cụ xây dựng tầm nhìn Vision, đâu là các điều cần ưu tiên làm trong quý này? (Nên từ 3-7)
3333333333.png
Bước 2: Viết mô tả
Khi Rock được hoàn thành, kết quả thu được là gì?
image.png
Bước 3: Thêm Cột mốc (Milestones) vào Rocks
Mỗi cột mốc là một hành động hướng tới việc hoàn thành Rock. Hạn hoàn thành Milestone cuối cùng nên trước hạn hoàn thành Rock để có thời gian xử lý các việc phát sinh.
image.png
Bước 4: Tạo và xem kết quả
Nhấn Save và như vậy, bạn đã hoàn thành việc tạo Rock. Bây giờ, bạn có thể theo dõi tiến độ hoàn thành Rock của từng nhân viên một cách dễ dàng (Thể hiện tại phần trăm hoàn thành và tình trạng). Có 3 tình trạng cho 1 Rock: On track (Đúng tiến độ), Off track (Chậm tiến độ), và Done (Đã hoàn thành).
image.png

Nội dung liên quan


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.