Cập nhật dữ liệu

icon picker
Cập nhật Scorecard

Scorecard là Bảng đo lường hiệu quả, giúp cho biết sức khỏe của toàn doanh nghiệp/ phòng chức năng.
Hãy tạo các chỉ số (Measurables) và các chỉ tiêu (Goals) dựa theo quy trình hiện tại. Sau từ 1 tới 3 tháng sử dụng Scorecard, đội ngũ có kinh nghiệm thực tế và điều chỉnh cho sát nhu cầu sử dụng.

Tạo và quản trị các chỉ số

Bước 1: Làm nháp:
Bắt đầu với một chỉ số kết quả bằng cách lượng hóa vai trò trên Sơ đồ giải trình trách nhiệm.
Xây dựng các chỉ số dẫn dắt (hàng tuần) nhằm đạt được chỉ số kết quả dựa theo quy trình hiện tại của doanh nghiệp.
Đề ra chỉ tiêu cho chỉ số kết quả.
Đề ra chỉ tiêu cho các chỉ số dẫn dắt để đạt được chỉ tiêu cho chỉ số kết quả.
Hãy đảm bảo rằng mỗi nhân viên trong doanh nghiệp có ít nhất 1 chỉ số.

Screenshot (207).png
Bước 2: Điền vào phần mềm
Từ Menu Side Bar → Scorecard → Create Measurable
Screenshot (208).png
Bước 3: Lưu dữ liệu
Nhấn Save để lưu dữ liệu

Cập nhật dữ liệu

Trước mỗi buổi họp tuần, mỗi nhân viên điền dữ liệu của mình vào Scorecard.
Screenshot (210).png

Nội dung liên quan

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.