icon picker
Sử dụng phần mềm Simplamo

Đăng nhập vào tài khoản của Simplamo
Là giải pháp phần mềm đơn giản, tinh gọn ứng dụng mô hình quản trị EOS hiệu quả, giúp cho mọi người
Giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu thông qua việc xây dựng mô hình tự vận hành đơn giản
Theo dõi chỉ số hàng tuần và hàng tháng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong quý cho các mục tiêu hàng năm
Đi sâu vào bản chất của phát triển con người: Giúp mọi người (sở hữu) các mục tiêu quan trọng

Đăng nhập

Các tài khoản truy cập, đã được gửi vào email. Trong trường hợp bạn truy cập không được, hoặc hết hạn. Vui lòng liên hệ với admin quản lý tài khoản Simplamo của công ty bạn.
image.png
Sau khi đăng nhập bạn sẽ chuyển qua trang dashboard.
image.png

Cập nhật dữ liệu


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.