Cập nhật dữ liệu

icon picker
Cập nhật Issues

Issues có thể là một vấn đề, một trở ngại, một hệ thống bị hỏng, một bước thiếu trong quy trình, một lời phàn nàn của khách hàng hoặc một nhân viên càu nhàu.
Nhưng không phải tất cả các vấn đề đều tiêu cực. Vấn đề cũng có thể tốt. Cơ hội cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mới mà khách hàng mong muốn, một ý tưởng tiết kiệm chi phí hoặc một bước ngăn ngừa lỗi cho một quy trình - tất cả đều là những vấn đề tích cực mà nhân viên nên thoải mái đề xuất.
Các công ty chạy trên EOS cố gắng tạo ra một văn hóa cởi mở, trung thực và tư duy “vì lợi ích của công ty” - có nghĩa là họ mạnh dạn và thường xuyên đưa ra các vấn đề trong doanh nghiệp. Điều này thường được thực hiện nhất trong các Cuộc họp Weekly Meeting để có thể chuyển hướng năng lượng của mình sang việc phát triển các ý tưởng và quy trình dẫn đến tăng trưởng.

Tạo và Quản lý Issues

B1: Ở Menu Issues → chọn Create Issue
123.png
B2: Nhập thông tin của Issue
image.png
B3: Tiếp tục vhọn Create Issue để tạo Issue mới

Tính năng nâng cao

1. Tạo nhanh To-do từ Issue
234.png
2. Sắp xếp các Issue
345.png

Tài liệu khác

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.