Cập nhật dữ liệu

icon picker
Cập nhật To-Dos

To-dos là các công việc ưu tiên để hoàn thành để giải quyết các Issues. To-do được tạo ra trong quá trình L10 Meetings. Một Todo thường có thời hạn tối đa là 1-2 tuần.
To-dos trong EOS không phải là công cụ để quản lý kế hoạch cá nhân, mà là công cụ để xác định ưu tiên công việc xử lý để tạo ra kết quả tốt nhất cho đội nhóm.

Tạo và Quản Lý To-dos

B1. Tiến hành xử lý vấn đề, đề xuất nhiều giải pháp và chọn ra phương án tốt nhất để xử lý vấn đề. Phương án đó có thể bao gồm 1 hoặc nhiều Todo.
image.png
B2. Nhập các thông tin của Todo và Lưu lại
image.png

Tài liệu khác


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.