Skip to content
Đây là nơi để lưu trữ Framework cho việc tổ chức một buổi Workshop dành tại trường ĐH.

Đối tượng:

Sinh viên từ năm 2 - năm 4
Học trong các ngành nghề
Kinh tế
Quản trị kinh doanh
Thương mại điện tử
IT
Marketing
.....
Creating Persona.png

Vai trò:

NextAcademy là đơn vị chính trong việc tổ chức Workshop
Màu sắc chủ đạo theo bộ nhận diện thương hiệu của NextAcademy

Tổng quan quy trình làm việc


Framework for Workshop.png
Phần xanh nước dành cho người tham gia Workshop
Phần xanh lá dành cho đội ngũ thực thi

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.