Skip to content
Framework for Install Webinar

icon picker
Bước 2: Hoạch định buổi Workshop

Sau khi đã hoàn tất . Tới lúc này, 2 thông tin mà NextAcademy đã nắm được:
Tính chất buổi Workshop
Mục tiêu buổi Workshop

Từ đây thì NextAcademy sẽ hoạch định thêm một số thông tin như:
Nội dung chương trình
Loại hình tổ chức buổi Workshop
Online
Offline
Số lượng người tham dự
Location
Diễn giả
KOLs
Nhà tài trợ
Truyền thông
Chi phí tổ chức
Báo cáo truyền thông
Báo cáo tổng quan
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.