Skip to content
Framework for Install Webinar

icon picker
Bước 4: Thực thi - Quản trị dự án

Về phần khi thực thi thì NextAcademy sẽ dựa trên mô hình quản lý dự án - RACI.
Để kiểm tra tiến độ và quản trị được những hoạt động mình sẽ thực thi trong dự án này. Tránh để bị rối các đầu việc.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.