Skip to content
Framework for Install Webinar

icon picker
Bước 1: Xác định mục tiêu buổi Workshop

Ở bước 1 này, ở vai trò là người tổ chức một buổi Workshop - NextAcademy phải xác định được mục tiêu của mình. Có 2 điều kiện cần đáp ứng:
Buổi Workshop này sẽ này được tổ chức độc lập hay nằm trong chuỗi sự kiện để đáp ứng mục tiêu nào?
Outcome của buổi Workshop này là gì?

Khi đã giải đáp được 2 điều kiện này thì NextAcademy cũng định hình rõ hơn về buổi Workshop mình sẽ làm. Từ đó sẽ giải đáp được các thắc mắc liên quan đến từ phía:
Người đồng tổ chức
Nhà tài trợ
Đối tượng tham gia

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.