Skip to content
Framework for Install Webinar

icon picker
Bước 5: Nghiệm thu

Đây là bước quan trọng để nghiệm thu lại quá trình diễn ra và tổ chức.
Tra khảo:
Báo cáo truyền thông
Báo cáo tổng quan

Tạo bộ câu feedback để có thông tin từ tệp người dùng tiềm năng.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.