Skip to content
Framework for Install Webinar

icon picker
Bước 3: Setup

Sau khi đã hoàn tất . Tại giai đoạn này NextAcademy đã rõ ràng về các thông tin liên quan đến chương trình Workshop, việc còn lại là chuẩn bị các buổi này theo hoạch định thôi.
Tổng folder:
Okay. Giờ đi vào chi tiết từng bước chuẩn bị tại bước 2:

1. Nội dung chương trình

Về nội dung chương trình, NextAcademy phải xác định được:
Chủ đề của chương trình Workshop đó là gì?
Agenda
Timeline diễn ra chương trình ()
Sơ đồ của chương trình Workshop & Các boot đặt của nhà tài trợ (Nếu là Online thì không cần) -

2. Loại hình tổ chức

Đối với loại hình tổ chức thì NextAcademy đang tổ chức theo 2 dạng chính:
Offline
Online
Mỗi loại tổ chức thì đều có một cách thức & phương thức thực hiện riêng nên phải xác định cái này từ đầu

3. Số lượng người tham dự

Bước này cần xác nhận là chương trình Workshop này mục tiêu là tổ chức với số lượng bao nhiêu người tham dự. Cần xác định ngay từ đầu vì nó sẽ là nền tảng cho các hoạt động như:
Chọn địa điểm
Truyền thông
Deal với nhà tài trợ
Nhân sự hỗ trợ trong chương trình Workshop

4. Chọn vị trí

Chọn vị trí là một trong những vấn đề rắc rối, vì nó còn cân nhắc về chi phí với địa điểm đó (nếu offline). Và nền tảng hoạt động tốt nhất cho chương trình Workshop Online.
Offline → Chọn theo vị trí đã được setup sẵn
Online → Chọn theo nền tảng

5. Diễn giả

Ở bước này, xác định với chủ đề đó thì ai sẽ là người speak. Có 3 tiêu chí xác định:
Đối chiếu với chủ đề và background của speaker
Content của speaker tại chương trình Workshop
Thời gian họ sắp xếp được

6. KOLs

Về phần KOLs thì xác định một số KOLs có liên quan trong lĩnh vực để booking họ hợp tác truyền thông cùng NextAcademy để chương trình Workshop tiếp cận được với các tệp đối tượng & tăng độ tin cậy của chương trình →

7. Nhà tài trợ

Với chương trình Workshop, đều phải cần có các nhà tài trợ. Với 2 lý do:
Cung cấp các phần mềm, giải pháp từ doanh nghiệp của họ đến với tệp đối tượng của chương trình Workshop
NextAcademy được hỗ trợ về mặt chi phí để vận hành chương trình Workshop
Tham khảo:

8. Truyền thông

Về kế hoạch truyền thông thì sẽ chia ra 3 phần:
Content
Design
Timeline truyền thông
Cần phải đảm bảo 3 yếu tố này, để truyền thông đúng thời điểm và đo lường được trong từng chặng.

9. Chi phí tổ chức

Đây là điều quan trọng, vì để biết chương trình Workshop của mình sẽ chi tiêu bao nhiêu & nằm đúng trong budget dự chi của mình hay không?

10. Báo cáo truyền thông

Đây sẽ là phần báo cáo để NextAcademy xem xét & cải tiến

11. Báo cáo tổng quan

Đây là báo cáo tổng quan về chiến dịch tổng thể để team NextAcademy nắm & nhìn nhận lại để cải tiến cho các lần sau tốt hơn


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.