Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mobile

icon picker
Thay đổi mật khẩu

1. Tại màn hình Account, chọn chức năng Change password

image.png

2. Lần lượt nhập các trường thông tin: Mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới (xác nhận 2 lần) sau đó bấm Change


image.png

3. Mật khẩu đã được cập nhật thành công !


image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.