Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mobile

Thay đổi mật khẩu

1. Tại màn hình Account, chọn chức năng Change password
image.png
2. Lần lượt nhập các trường thông tin: Mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới (xác nhận 2 lần) sau đó bấm Change

image.png
3. Mật khẩu đã được cập nhật thành công !

image.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.