Tài liệu hướng dẫn sử dụng Mobile

icon picker
Cập nhật thông tin cá nhân

1. Tại màn hình Account, chọn Edit Profile

image.png

2. Bấm vào ảnh đại diện để thay đổi


image.png

3. Chọn ảnh đại diện từ máy hoặc chụp trực tiếp từ camera


image.png

4. Sau khi chọn ảnh đại diện xong, bấm Update để xác nhận thay đổi

image.png
Tip: Ngoài thay đổi ảnh đại diện, bạn có thể cập nhật Số điện thoại và Họ tên.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.