Skip to content
Tài liệu bàn giao IDGCVB - Giai đoạn 1

icon picker
Resources

Đi chi tiết vào các hạng mục đã hoàn thành
Giai đoạn 1 release, gồm có 3 website được hoàn thành.
Website chính thức của IDGCVB:
Website Event Launching của IDGCVB:
Admin Tool:
Ngoại trừ Admin tool, 2 website còn lại đều hỗ trợ hiển thị trên Mobile

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.