Skip to content
Resources

icon picker
Portfolio

Gồm 2 phần:

Block 1:
Giới thiệu số lượng project từ IDG - các số liệu về Year, Total project và Total Invested có thể thay đổi trong Admin tool
Screenshot 2023-01-12 at 11.33.32.png
Block 2:
Hiển thị danh sách các công ty mà IDG đã đầu tư, khi bấm vào hiển thị chi tiết mô tả công ty

Screenshot 2023-01-12 at 11.34.02.png
Chi tiết: Khi bấm vào một dự án bất kì, thông tin về nó sẽ hiện ra
Screenshot 2023-01-12 at 11.38.46.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.