Skip to content

icon picker
Tài liệu bàn giao IDGCVB - Giai đoạn 1

Đăng Nguyễn Trần Hữu

Tài liệu gồm các hạng mục: - Cập nhật tiến độ của các page release - Giới thiệu tổng quan và hướng dẫn chỉnh sửa các đầu mục website - Giới thiệu tổng quan và hướng dẫn chỉnh sửa các đầu mục event launching - Hướng dẫn sử dụng Admin tool

🤝 Tiến độ

Bao gồm các hạng mục Homepage 90% - Còn cập nhật lại lĩnh vực mà IDGCVB focus Portfolio 100% Team 100% Career 100% Event 100% Blog 100% Event Launching 100% Admin tool 100%

📊 Project timeline

Oct 2022 - Feb 2023
Automatic
Kickoff dự án và lên kế hoạch
Art
Design UI.UX
Coding
Testing
Oct 2022
Nov 2022
Dec 2022
Jan 2023
Feb 2023
Kickoff dự án và lên kế hoạch
Art
Design UI.UX
Coding
TestingWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.