Skip to content

icon picker
Tài liệu bàn giao IDGCVB - Giai đoạn 1

Đăng Nguyễn Trần Hữu

Tài liệu gồm các hạng mục: - Cập nhật tiến độ của các page release - Giới thiệu tổng quan và hướng dẫn chỉnh sửa các đầu mục website - Giới thiệu tổng quan và hướng dẫn chỉnh sửa các đầu mục event launching - Hướng dẫn sử dụng Admin tool

🤝 Tiến độ

Bao gồm các hạng mục Homepage 90% - Còn cập nhật lại lĩnh vực mà IDGCVB focus Portfolio 100% Team 100% Career 100% Event 100% Blog 100% Event Launching 100% Admin tool 100%

📊 Project timeline

Oct 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nov 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dec 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jan 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Feb 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Mar 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Apr 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
May 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jun 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Month
TodayFitWant to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.