Skip to content
Resources

icon picker
Admin tool

Định nghĩa:

Là một trang cấu hình cho toàn bộ hệ thống Website, bao gồm các trường thông tin hiển thị trên web, cụ thể là gồm các bảng như sau:

Screenshot 2023-01-12 at 13.49.28.png

Tương ứng với mỗi bảng thông tin, Admin có thể Xem / Thêm / Sửa / Xóa các dữ liệu để thay đổi cách hiển thị của Website.

Cách thức hoạt động

Bước 1. Bấm vào từng Mục menu tương ứng bên phía tay trái. Ta sẽ thấy một bảng dữ liệu được hiển thị tương ứng với một đầu mục được hiển thị trên trang Web.
Screenshot 2023-01-12 at 13.53.04.png
Bước 2. Khi bấm vào một dữ liệu trên bảng - sẽ mở một form tương ứng để sửa
Screenshot 2023-01-12 at 13.56.32.png
Bước 3. Khi cập nhật xong, bấm Save để lưu lại các thay đổi.
Bước 4. Khi muốn tạo một dữ liệu mới, bấm vào nút [Create New]

Cuối cùng, để truy cập account admin sẽ là:

username: idg_adminpassword: vl6Hnvqe1LOC8aEF
Sau khi truy cập, Admin có quyền tạo thêm các account với 3 quyền tương ứng: Super Admin, Editor, Viewer
Chi tiết phân quyền:
Super Admin: Có toàn quyền với hệ thống
Editor: Có quyền Edit các dữ liệu của hệ thống, ngoại trừ việc cấu hình các account truy cập
Viewer: Chỉ có quyền xem các bảng dữ liệu
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.