Skip to content
Resources

icon picker
Homepage

Bao gồm 9 mục, cụ thể:

Block 1:
Giới thiệu chung về Quỹ IDG, các thông tin thành lập. Đi kèm là hiệu ứng chuỗi khối vỡ ra và focus vào Vietnam trên quả địa cầu
Screenshot 2023-01-12 at 11.11.29.png
Block 2:
Technical HCM city - giới thiệu về IDGCVB đồng thời hai số liệu BACKED PROJECTS và SUCCESSFUL EXITS hoàn toàn có thể edit được trong admin tool
Screenshot 2023-01-12 at 11.12.16.png
Block 3:
Những lĩnh vực / hoạt động mà IDGCVB tập trung
Screenshot 2023-01-12 at 11.12.56.png
Block 4:
Giới thiệu về Web3 - định hướng tương lai
Screenshot 2023-01-12 at 11.13.43.png
Block 5:
Show các Portfolio mà IDG capital VN đã đầu tư, danh sách Portfolio có thể chỉnh sửa được ở Admin
Screenshot 2023-01-12 at 11.14.21.png
Block 6
Các sự kiện và hoạt động của IDGCVB. Mặc định ở homepage sẽ hiển thị tối đa 3 sự kiện gần nhất - admin có thể kiểm soát các sự kiện được hiển thị
Screenshot 2023-01-12 at 11.15.18.png
Block 7:
Mục tiêu và tầm nhìn chiến lược
Screenshot 2023-01-12 at 11.15.49.png
Block 8:
Kịch bản đầu tư vào các dự án web 3 - các bước sẽ diễn ra như thế nào
Screenshot 2023-01-12 at 11.22.36.png
Block 9:
Footer bao gồm các thông tin liên hệ, địa chỉ và các đường dẫn social.
Screenshot 2023-01-12 at 11.22.53.png

Về phần Form:

Homepage sẽ có 2 form chính là Request Investment và Become a partner. Có Google Capcha để tránh spam
Screenshot 2023-01-12 at 11.27.57.png
Screenshot 2023-01-12 at 11.28.09.png
Khi người dùng để lại thông tin tương ứng, data sẽ được đổ về Admin tool

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.