Skip to content
Resources

icon picker
Careers

Trang Careers có 2 hạng mục: Danh sách công việc đang tìm kiếm của IDG và Partner của IDG
Screenshot 2023-01-12 at 11.39.53.png
Screenshot 2023-01-12 at 11.40.04.png
Về các hạng mục công việc đang tuyển, có thể bấm vào để xem chi tiết. Ở giao diện Chi tiết, người dùng có thể đăng ký apply job tương ứng.
Việc đưa các đầu mục đang tuyển có thể dùng Admin tool để thao tác.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.