Skip to content
Resources

icon picker
Event

Trang Event là danh sách các Event được IDGCVB tổ chức / đồng tổ chức / tham dự
Bao gồm 2 mục: Danh sách các Event và Chi tiết của một Event.
Screenshot 2023-01-12 at 13.37.02.png

Ở trang chi tiết một Event, ta có thể Đăng ký tham dự (Nếu Event chưa diễn ra). Và có thể Add nhanh vào Calendar cá nhân để nhắc nhở sự kiện.
Screenshot 2023-01-12 at 13.38.32.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.