Skip to content
Resources

icon picker
Member

Gồm có 2 mục

Tổng quan: Hiển thị thông tin các member của IDGCVB (danh sách có trong pitchdeck)
Screenshot 2023-01-12 at 11.36.12.png
Chi tiết: Khi bấm vào một người, chi tiết thông tin sẽ hiện ra.
Screenshot 2023-01-12 at 11.37.54.png
Danh sách các thành viên có thể chỉnh sửa trong Admin Tool
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.