Skip to content
Resources

icon picker
Event Launching

Screenshot 2023-01-12 at 13.41.39.png
Được định nghĩa như là một trang riêng phục vụ mục tiêu launching cho Quỹ.

Cách thức hoạt động

Trang mở form cho các Startup cùng các Venture Capital khác đăng ký để tham gia sự kiện. Dữ liệu sẽ được đổ về Admin Tool. Riêng với VC sẽ đổ về hai bảng: Bảng danh sách đăng ký và bảng VC chờ duyệt để lên hệ thống.
Với VC - Venture Capital, khi đăng ký, Admin có quyền duyệt xem có hiển thị Logo của tổ chức ấy lên trang launching hay không, khi duyệt hiển thị, Admin cần bổ sung thông tin: Logo và Mô tả cho tổ chức ấy.
Chi tiết ở đường dẫn:

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.