Fullstack (Tech stack)

(extra) Tech Stacks

En “Tech Stack” är en kombination av olika kodmiljöer. Tex att en “stack” är en staplad kombination av kodspråk, programmerings-sammanhang och kodbibliotek.
Fullstack innebär en kombination av flera stacks, oftast kombinationen både frontend och backend. Alltså att en fullstack-utvecklare har kompetens och aktivt arbete inom både backend och frontent.
Frontenden och backenden kommuncerar med varandra på olika sätt men framförallt via ett API

Exempel på Javascript Stacks:
Frontend:
React (väldigt populärt)
Angular (A)

Backend:
Nodejs (väldigt populärt)
Meteor
bild.png
pt stacks

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.