Ова е просторот во кој ќе објавуваме иницијативи поврзани со професионалниот развој на наставниците.
Доколку имате идеја за настан/проект што би сакале да се реализира на Филолошки, обратете се до Комисијата на: nastava@flf.ukim.edu.mk

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.