icon picker
Добредојдовте!

Идејата за формирање Комисија за унапредување на наставата на Филолошкиот факултет произлезе од првичните резултати од истражувањето спроведено летото 2020 од страна на Елена Ончевска Агер и Руска Ивановска-Наскова:
Во делот Првични заклучоци, формулирани се некои алтернативни визии за наставата на Филолошки:
Комисијата за почеток ќе работи на следниве главни области:
Осмислување и организирање настани за професионална надградба (на пр. вебинари, проекти), на кои ќе се разговара и/или работи на теми поврзани со (онлајн-)наставата, со цел да се поттикне размена на идеи и искуства помеѓу колегите
Подобрување на комуникацијата студенти-наставници-Факултет, на пр. преку повикување на студентите редовно да коментираат аспекти од наставата што ја следат.

Во моментот Комисијата ја сочинуваат:
д-р Елена Ончевска Агер:
д-р Калина Малеска:
д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова:
д-р Соња Китановска-Кимовска:
д-р Бобан Карапејовски:

За непосреден контакт со Комисијата, обратете ни се на:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.