Skip to content

icon picker
Добредојдовте!

Идејата за формирање Комисија за унапредување на наставата на Филолошкиот факултет произлезе од првичните резултати од истражувањето спроведено летото 2020 од страна на Елена Ончевска Агер и Руска Ивановска-Наскова:
Во делот Првични заклучоци, формулирани се некои алтернативни визии за наставата на Филолошки:
Комисијата за почеток ќе работи на следниве главни области:
Осмислување и организирање настани за професионална надградба (на пр. вебинари, проекти), на кои ќе се разговара и/или работи на теми поврзани со (онлајн-)наставата, со цел да се поттикне размена на идеи и искуства помеѓу колегите
Подобрување на комуникацијата студенти-наставници-Факултет, на пр. преку повикување на студентите редовно да коментираат аспекти од наставата што ја следат.

Комисијата ја сочинуваат:
д-р Елена Ончевска Агер:
д-р Калина Малеска:
д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова:
д-р Соња Китановска-Кимовска:
д-р Бобан Карапејовски:

За непосреден контакт со Комисијата, обратете ни се на:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.