Thao tác cơ bản

icon picker
Quản lý Liên hệ

Đối tượng sử dụng

Sale: tạo khách hàng
Sale Admin: hỗ trợ sale tạo khách hàng
Customer Service: nhận điện thoại, và tạo mới khách hàng
Screen Shot 2021-05-11 at 11.07.46.png

Chọn Module Liên hệ để truy cập vào menu quản lí khách hàng.
Liên hệ: là bao gồm cả Cá Nhân và Công Ty

1. Xem danh sách liên hệ

Mặc định khi vào giao diện này, bạn sẽ được xem giao diện dưới dạng ô vuông
Screen Shot 2021-05-11 at 11.20.26.png

1.1. Dạng Danh sách (List)

Bất kỳ giao diện nào trong Odoo cũng hỗ trợ nhiều dạng xem khách hang. Bạn có thể, chọn icon list phía góc phải trên để chuyển đổi sang dạng danh sách các công ty (hoặc cá nhân)
Screen Shot 2021-05-11 at 11.37.00.png

1.2. Xem chi tiết một liên hệ.

Screen Shot 2021-05-11 at 12.00.28.png
Mọi ghi chú nội bộ, lịch sử thay đổi thông tin đều được ghi lại. Và có thể gửi luồng mail đi trực tiếp từ hành động gửi tin.
Đồng thời ta có thể chuyển nhanh sang các module khác ví dụ như:
Tạo nhanh cơ hội từ khách hàng này.
Lên lịch nhanh cuộc hẹn / cuộc gặp / cuộc họp với khách hàng.
Tạo nhanh một báo giá.
Tạo nhanh một nhiệm vụ từ dự án hiện tại đang thực thi.
Tạo nhanh một ticket yêu cầu giải quyết. (sẽ hỗ trợ)
Tạo nhanh một hoá đơn bán hàng. (sẽ hỗ trợ)

2. Cập nhật liên hệ

Ở giao diện Xem thông tin, bấm nút Sửa → sẽ chuyển sang giao diện thay đổi
Screen Shot 2021-05-11 at 13.19.11.png

3. Tạo mới một liên hệ

Bấm vào nút Tạo ở giao diện danh sách của Liên hệ để tọa mới
Chọn định danh của liên hệ (hoặc là cá nhân, hoặc là công ty)
Chọn Lưu lại

Screen Shot 2021-05-11 at 13.46.45.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.