NGINX

Reverse Proxy med Nginx


Detta gör så att när du besöker din publika IP så syns din web-app.
Lägg in detta stycke i din server-del i filen : /etc/nginx/sites-available/default

location /minSida { proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; proxy_set_header Host $http_host; proxy_pass "http://127.0.0.1:PORTNUMMER";}
Kör sedan:
$ sudo systemctl restart nginx
(Helm)
Aktivera ingress i ditt kluster
minikube addons enable ingress
Se till att du har dina ingress-nginx services körandes
kubectl get pods -n ingress-nginx
Få alla services
kubectl get service [service-namnet]

Få IPt till ditt kluster
minikube ip

Få IPt till din service + dess port i klustret
minikube service [service-namnet] --url

___

Skapa en deployment från externa testkällan
kubectl create deployment web --image=gcr.io/google-samples/hello-app:1.0

Öppna portarna för den
kubectl expose deployment web --type=NodePort --port=8080

Få information om den:
kubectl get service web

Få url-källan från den:
minikube service web --url

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.