Kubernetes

Öppna portar för klustret


Sätt IP för ditt minikube-kluster
minikube ip 192.168.49.2

Öppna upp porten uppåt för omvärlden:
kubectl port-forward --address 0.0.0.0 svc/[namnet-på-din-service] 80:80

80-porten öppnas i detta fallet mot 80-porten.
Om du vill öppna en annan port, tex 5000-porten, så skriver du 5000:5000

För att hålla detta permanent

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.