Terminal / CLI

Azure CLI

Azure CLI Get started
Installera Azure CLI:
The easiest way to learn how to use the Azure CLI is by running it in an Azure Cloud Shell environment through your browser. To learn about Cloud Shell, see .
When you're ready to install the CLI, see the .
After installing the CLI for the first time, check that it's installed and you've got the correct version by running az --version.

2. Run the login command
Azure CLI
az login
If the CLI can open your default browser, it will do so and load an Azure sign-in page.
Otherwise, open a browser page at and enter the authorization code displayed in your terminal.
If no web browser is available or the web browser fails to open, use device code flow with az login --use-device-code.

3. Sign in with your account credentials in the browser.


4. Kör dina Azure CLI-script:
För att köra direkt i Azure Portalen:
bild.png
bild.png
bild.png

Kör Azure CLI i Docker container:

Visar info om din inloggade användare
az account show
az monitor activity-log list
Basic användning av Azure CLI för din Virtual Machine:

Start den
az vm start --resource-group openvpn_group_02141914 --name openvpn
Stoppa den
az vm stop --resource-group openvpn_group_02141914 --name openvpn
Visa mer info om den
az vm show --resource-group openvpn_group_02141914 --name openvpn
Avallokera den (sluta reservera / betala för den) kom ihåg att sätta statiskt IP innan!
az vm deallocate --resource-group openvpn_group_02141914 --name openvpn

Visa tillgängliga VM-storlekar i ett område
az vm list-sizes --location swedencentral--output table

Skapa en virtuell dator med kommandot az vm create.
Följande exempel skapar virtuell dator med namnet myVM och lägger till ett användarkonto med namnet azureuser. Parametern --generate-ssh-keys används för att automatiskt generera en SSH-nyckel och placera den på standardnyckelplatsen (--generate-ssh-keys). Om du i stället vill använda en specifik uppsättning nycklar använder du alternativet --ssh-key-values.
az vm create —resource-group minResursGrupp --name mittVmNamn --image UbuntuLTS --admin-username azureuser --generate-ssh-keys --public-ip-sku Standard --size [namn på storlek, tex Standard_B1s]

För att få ut din SSH-key från en nyskapad VM via CLI kör detta efter du skapat din VM:
cat /root/.ssh/id_rsa

-- size standardvärde:
Standard_DS1_v2

För att få ut vilka storlekar som finns i Sverige:
az vm list-sizes --location "swedencentral"
az vm image list -f CentOS --all
Image-hantering
För att få ut källan till en IMAGE du precis skapat av din VM, kör:
az sig image-definition list --resource-group [resursgruppsnamnet] --gallery-name [namnet på din gallery] --query "[].[name, id]" --output tsv
som tex
bild.png
För att skapa en VM från en image du lagrat innan som kopia av en befintlig VM
vm create --resource-group prod-kube_group --name [NamnetDuVillHaPåDinVM]--image [källan till din image du fick ut av scriptet ovan] --admin-username azureuser --public-ip-sku Standard --generate-ssh-keys --size [namn på storlek, tex Standard_B1s]
Det tar några minuter att skapa den virtuella datorn och stödresurser. Utdataresultatet i följande exempel anger att den virtuella datorn har skapats.
{
"fqdns": "",
"id": "/subscriptions/<guid>/resourceGroups/myResourceGroup/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVM",
"location": "eastus",
"macAddress": "00-0D-3A-23-9A-49",
"powerState": "VM running",
"privateIpAddress": "10.0.0.4",
"publicIpAddress": "40.68.254.142",
"resourceGroup": "myResourceGroup"
}
Hjälpfunktioner:

För att få ut din SSH-key från en nyskapad VM via CLI kör detta efter du skapat din VM:
cat /root/.ssh/id_rsa
Öppna en port på en VM
az vm open-port --port 80 --resource-group [Namnet på resource-group]--name [namnet på VM]
Skapa en ny resource group i en specifik lokation (tex swedencentral)
az group create --name myResourceGroup --location eastus
Ta bort allt i en resource group
az group delete --name myResourceGroup
Lista namnet på tillgängliga locations och dess namn
az account list-locations -o table
Autoscale

Skapa autoscale
az monitor autoscale create -g [namn på resursgrupp] --resource {resource-id} --min-count [minsta kopior av VM] --max-count 5 \
--count 3 --email-administrator
Sätt en skalnings-regel för din autoscale som skalar UT till en extra VM när CPUn belastas mer än 75% de senaste 5 minutrarna
az monitor autoscale rule create -g [namn på resursgrupp] --autoscale-name [namnet på din autoscale]--scale out 1 \
--condition "Percentage CPU > 75 avg 5m"
Sätt en skalnings-regel för din autoscale som skalar IN till en mindre VM när CPUn belastas mindre än 25% de senaste 5 minutrarna
az monitor autoscale rule create -g [namn på resursgrupp] --autoscale-name [namnet på din autoscale] --scale in 1 \
--condition "Percentage CPU < 25 avg 5m"
____

Monitor VM
Extrahjälp
Skapa
0
Column 1
Column 2
1
Create a resource group
az group create --name myResourceGroup --location eastus
2
Create a Linux VM
az vm create --resource-group myResourceGroup --name myVM --image ubuntults
3
Create a Windows VM
az vm create --resource-group myResourceGroup --name myVM --image win2016datacenter
There are no rows in this table


VM Commands
0
Task
Azure CLI commands
1
Start a VM
az vm start --resource-group myResourceGroup --name myVM
2
Stop a VM
az vm stop --resource-group myResourceGroup --name myVM
3
Deallocate a VM
az vm deallocate --resource-group myResourceGroup --name myVM
4
Restart a VM
az vm restart --resource-group myResourceGroup --name myVM
5
Redeploy a VM
az vm redeploy --resource-group myResourceGroup --name myVM
6
Delete a VM
az vm delete --resource-group myResourceGroup --name myVM
There are no rows in this table
VM Info
0
Task
Azure CLI commands
1
List VMs
az vm list
2
Get information about a VM
az vm show --resource-group myResourceGroup --name myVM
3
Get usage of VM resources
az vm list-usage --location eastus
4
Get all available VM sizes
az vm list-sizes --location eastus
There are no rows in this table

Disks & images
0
Task
Azure CLI commands
1
Add a data disk to a VM
az vm disk attach --resource-group myResourceGroup --vm-name myVM --disk myDataDisk --size-gb 128 --new
2
Remove a data disk from a VM
az vm disk detach --resource-group myResourceGroup --vm-name myVM --disk myDataDisk
3
Resize a disk
az disk update --resource-group myResourceGroup --name myDataDisk --size-gb 256
4
Snapshot a disk
az snapshot create --resource-group myResourceGroup --name mySnapshot --source myDataDisk
5
Create image of a VM
az image create --resource-group myResourceGroup --source myVM --name myImage
6
Create VM from image
az vm create --resource-group myResourceGroup --name myNewVM --image myImage
There are no rows in this table


Extra:
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.