Azure

Autoskalning


Scale Up =Att servern/datorn som appen ligger på får bättre hårdvara. Alltså snabbare CPU & RAM-minne.
Scale Out =Samma prestanda på varje enskild server/dator/maskin men det finns fler av dem som kan jobba tillsammans för att lösa trafiken.

Se först till att skapa en “VM Scale Set”.
Du ska söka på “scale set” i Azure Portalen.
bild.png
Skapa en ny
bild.png
Namge (nytt unikt namn men so innehåller VM-namnet på din orginal-Virtual Machine så du vet vilken det gäller) och välj storlek (samma som din vanliga VM med minst 2 VCPUs)
bild.png

Öppna Azure-portalen och välj Resursgrupper på menyn till vänster på instrumentpanelen.
Välj den resursgrupp som innehåller skaluppsättningen och välj sedan skaluppsättningen i resurslistan.
Välj Skalning på menyn till vänster i skalningsfönstret. Välj knappen för att aktivera automatisk skalning:
Enable autoscale in the Azure portal
Ange ett namn för inställningarna, till exempel automatisk skala, och välj alternativet Lägg till en regel.
Nu ska vi skapa en regel som ökar antalet VM-instanser i en skaluppsättning när den genomsnittliga belastningen på processorerna är större än 70 % över en 10 minuter lång period. När regeln utlöser ökar antalet VM-instanser med 20 %. I skaluppsättningar med ett litet antal VM-instanser kan du ställa in Åtgärden på Öka antalet med och sedan ange 1 eller 2 för antal instanser. I skaluppsättningar med ett stort antal VM-instanser kan en ökning på 10 % eller 20 % av vm-instanser vara mer lämpliga.
Ange följande inställningar för regeln:
Tabell 1
0
Parameter
Förklaring
Värde
1
Tidsaggregering
Definierar hur insamlade mätvärden ska aggregeras för analys.
Medel
2
Metriska namn
Prestandamåttet för att övervaka och använda skalningsåtgärder.
Processor i procent
3
Tidskornstatistik
Definierar hur insamlade mätvärden i varje tids grain ska aggregeras för analys.
Medel
4
Operator
Operator som används för att jämföra mätdata med tröskelvärdet.
Större än
5
Tröskelvärde
Detta är det procentvärde som gör att regeln för automatisk skalning utlöser en åtgärd.
70
6
Varaktighet
Den tid som övervakas innan mätvärde och tröskelvärden jämförs. Ned kall varningstid ingår inte.
10 minuter
7
Åtgärd
Definierar om skaluppsättningen ska skalas upp eller ned när regeln tillämpas och med vilket steg.
Öka procent med
8
Antal instanser
Procentandelen av VM-instanser ska ändras när regeln utlöser.
20
9
Neds varning (minuter)
Den tid det tar innan regeln tillämpas igen så att åtgärderna för automatisk skalning börjar gälla.
5 minuter
There are no rows in this table
Följande exempel visar en regel som skapats i Azure Portal som matchar dessa inställningar:
Create an autoscale rule to increase the number of VM instances
Anteckning
Aktiviteter som körs i instansen avbryts och instansen skalas ned när nedkylningsperioden är klar.
Skapa regeln genom att välja Lägg till
På en kväll eller helg kan begäran om program minska. Om den här minskade belastningen är konsekvent under en tidsperiod kan du konfigurera regler för automatisk skalning för att minska antalet VM-instanser i skaluppsättningen. Den här skalningsåtgärden minskar kostnaden för att köra skaluppsättningen när du bara kör det antal instanser som krävs för att uppfylla det aktuella behovet.
Välj att Lägga till en regel igen.
Skapa en regel som minskar antalet VM-instanser i en skaluppsättning när den genomsnittliga belastningen på processorerna sedan understiger 30 % under en 10-minuters period. När regeln utlöser minskar antalet VM-instanser med 20 %.
Använd samma metod som i föregående regel. Justera följande inställningar för regeln:
Tabell 2
0
Parameter
Förklaring
Värde
1
Operator
Operator som används för att jämföra mätdata med tröskelvärdet.
Mindre än
2
Tröskelvärde
Detta är det procentvärde som gör att regeln för automatisk skalning utlöser en åtgärd.
30
3
Åtgärd
Definierar om skaluppsättningen ska skalas upp eller ned när regeln tillämpas och med vilket steg
Minska procent med
4
Antal instanser
Procentandelen av VM-instanser ska ändras när regeln utlöser.
20
There are no rows in this table
Skapa regeln genom att välja Lägg till
Den automatiska skalprofilen måste definiera ett lägsta, högsta och standardantal av VM-instanser. När dina regler för automatisk skalning tillämpas, begränsar dessa instanser till att du inte skalar ut utöver det maximala antalet instanser eller skala in utöver det minsta antalet instanser.
Ange följande instansgränser:
Tabell 3
0
Min
Max
Standard
1
2
10
2
There are no rows in this table
Om du vill använda begränsningar för automatisk skalning och instanser väljer du Spara.
Om du vill se antalet och status för VM-instanser väljer du Instanser på menyn till vänster i skalningsfönstret. Statusen anger om VM-instansen är Creating som skaluppsättningen skalar automatiskt ut, eller Tar bort när skalan automatiskt ska skalas in.
View a list of scale set VM instances
I exemplen i exemplen skalas en skala in eller ut automatiskt med grundläggande värdmått som CPU-användning. Du kan också skapa regler för automatisk skalning baserat på scheman. Med de här schemabaserade reglerna kan du automatiskt skala ut antalet VM-instanser före en förväntad ökning av programbehovet, till exempel bastimmar för arbete, och sedan automatiskt skala i antalet instanser i en tid som du tror på mindre behov, till exempel under helgen.
Välj Skalning på menyn till vänster i skalningsfönstret. Om du vill ta bort de befintliga autoskaleregler som skapats i föregående exempel väljer du papperskorgsikonen.
Delete the existing autoscale rules
Välj lägg till ett skalvillkor. Välj pennikonen bredvid regelnamnet och ange ett namn som Skala ut under varje arbetsdag.
Rename the default autoscale rule
Välj alternativknappen för att skala till ett specifikt antal instanser.
Om du vill skala upp antalet instanser anger du 10 som antal förekomster.
Välj Upprepa specifika dagar för schematypen .
Markera alla arbetsdagar, måndag till fredag.
Välj lämplig tidszon och ange sedan Starttid 09:00.
Välj att Lägga till ett skalvillkor igen. Upprepa processen för att skapa ett schema med namnet Skala in under kvällen som skalar till 3 instanser, upprepas varje veckodag och börjar vid 18:00.
Om du vill använda dina schemabaserade regler för automatisk skalning väljer du Spara.
Create autoscale rules that scale on a schedule
Om du vill se hur dina regler för automatisk skalning används väljer du Kör historik högst upp i fönstret Skalning . Diagrammet och händelselistan visas när regler för automatisk skalning utlöser och antalet VM-instanser i skaluppsättningen ökar eller minskar.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.