quick
QUiCK jogi dokumentumok
Share
Explore
QUiCK jogi dokumentumok

icon picker
Early Stage kedvezmény adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2024. január 10.
Utolsó módosítás: 2024. január 10.
Köszönjük, hogy a Riport Application Kft. által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni! Tájékoztatjuk, hogy társaságunk számára nagyon fontos az Ön személyes adatainak megfelelő védelme és azok tiszteletben tartása.
A fenti célok elérése érdekében a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a
info
Cégnév: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
Cégjegyzékszám: 01-09-982509
Adószám: 23878149-2-41
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
E-mail:
(a továbbiakban mint: “Szolgáltató”)
által fejlesztett és üzemeltetett a weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit csökkentő és a vállalkozások pénzügyeit áttekinthetővé tevő Quick elnevezésű online, felhőalapú alkalmazással (a továbbiakban: „Szolgáltatás” vagy „Quick”) kapcsolatosan a Szolgáltató által a Szolgáltatással kapcsolatosan, előzetesen meghatározott feltételek szerint startup vállalkozásnak minősülő és az Early Stage kedvezmény programra (a továbbiakban: „Kedvezményprogram”) jelentkező vállalkozásokat képviselő személyekkel (a továbbiakban: „Felhasználó”), továbbá a Kedvezményprogrammal kapcsolatosan a domain alatti weboldalt (a továbbiakban: „Landing Oldal”) meglátogató személyekkel, mint a Kedvezményprogram iránt érdeklődőkkel, továbbá a Szolgáltatóval egyéb úton kapcsolatba kerülő személyek (a továbbiakban együttesen mint: “Érintett”) által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.
A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük az Érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat, akik a Kedvezményprogramra.

I. NÉHÁNY ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ FOGALOM A TÁJÉKOZTATÓ MEGÉRTÉSÉHEZ

Személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató.
Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Harmadik fél
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Adattovábbítás
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Érintett
Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.
Az érintett hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Különleges adat
A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Genetikai adat
Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.
Biometrikus adat
Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
Adatvédelmi incidens
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető̋ a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

II. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A Szolgáltató az Érintett személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett alábbi elvek figyelembevételével kezeli:
a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ESETEI

Az Érintett személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:
Böngészés Weboldalon / Landing oldalon
Jelentkezés Kedvezményprogramra
Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat
A Weboldalon / Landing Oldalon található sütik (cookie) elhelyezése

IV. MILYEN ADATOKAT, MI ALAPJÁN, MILYEN CÉLBÓL ÉS MENNYI IDEIG KEZELÜNK?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

Tekintettel arra, hogy az egyes kapcsolattartási módokkal összefüggésben nem tudjuk korlátozni az egyes Érintettek által részünkre megküldött személyes adatok körét, mivel a Érintett által esetlegesen önkéntesen megadott személyes adatokra ráhatásunk nincsen, ezért erre tekintettel kérjük, hogy fokozottan figyeljen arra, hogy csak a legszükségesebb, a Szolgáltató által jelen Tájékoztatóban előírt adatokat és információkat ossza meg akkor, amikor bármely módon kapcsolatba kíván lépni velünk, így semmi esetre se osszon meg társaságunkkal semmilyen személyes információt, amelyet jelen Tájékoztató szerint nem kérünk, illetve nem kívánunk kezelni. Amennyiben jelen pont szerinti kifejezett kérésünk ellenére olyan információt is megküld részünkre, amely személyes adat kezelése nem szükséges és ezzel összefüggésben később esetlegesen kára származik társaságunknak, úgy jelen Tájékoztató elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy társaságunkat az esetleges káros következmények, így különösen bírság megfizetése alól mentesíti, helyettünk helytáll.

IV.1. Böngészés Weboldalon / Landing Oldalon

1
A kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
A jogos érdek megnevezése
Az adatkezelés időtartama
2
Az Érintett IP címe
A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve a Weboldal / Landing Oldal biztonsága
Jogos érdek
A Weboldal / Landing Oldal biztonságos működése
Az utolsó látogatástól számított 30 nap
There are no rows in this table
A Weboldalt / Landing Oldalt bárki szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Weboldal / Landing Oldal használatának megkezdésekor a Érintett egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal / Landing Oldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha az érintett megadja a címét. Ez a cím az Érintett internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt / Landing Oldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy az érintett a Weboldal / Landing Oldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal / Landing Oldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és érintett közötti, a Weboldal / Landing Oldal megnyitásakor létrejövő - kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el az Érintett IP címét.
Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal / Landing Oldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal / Landing Oldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal / Landing Oldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal / Landing Oldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről az érintett valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

IV.2. Jelentkezés Kedvezményprogramra

A Szolgáltató a Kedvezményprogramra jelentkezést a Landing Oldalon elhelyezett link útján teszi lehetővé a Felhasználó számára, ahol a Felhasználónak egyes, a vállalkozásával kapcsolatos adatokat kell megadni, továbbá az alábbi személyes adatok megadása szükséges.
1
A Felhasználó vezeték- és keresztneve
A Felhasználó azonosítása, szerződés megkötése és teljesítése, kedvezmény biztosítása
Szerződés teljesítése
A szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igények elévülésének általános határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)
2
A Felhasználó e-mail címe
A Felhasználó azonosítása, szerződés megkötése és teljesítése, kedvezmény biztosítása
Szerződés teljesítése
A szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igények elévülésének általános határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)
There are no rows in this table

IV.3. Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat

A Felhasználók, illetve az Érintettek számára történő segítségnyújtás, a Szolgáltató által nyújtott információ szolgáltatás, illetve jogaik érvényesítése érdekében a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az előbbiek – akár anélkül, hogy a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatuk állna fenn e-mail útján vegyék fel vele a kapcsolatot.
Amennyiben a Felhasználó, illetve az Érintett a Szolgáltatót a e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató a megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:
1
A kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
A jogos érdek megnevezése
Az adatkezelés időtartama
2
A Felhasználó / Érintett vezeték- és keresztneve
A Felhasználó / Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése
Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig
3
A Felhasználó / Érintett e-mail címe
A Felhasználó / Érintett azonosítása, megkeresés teljesítése
Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig
4
A Felhasználó / Érintett által az „aláírásában” esetlegesen megadott social media elérhetőségei
-
Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapig
There are no rows in this table

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a megadott e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl.
info@példa.hu
vagy
penzugy@példa.hu
) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak.

V. MI AZ A COOKIE ÉS MIÉRT HASZNÁLJUK?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.
A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.
A Weboldal / Landing Oldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal / Landing Oldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.
A Weboldalon / Landing Oldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek az Ön, mint felhasználó azonosításához, például annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, egy webshopban mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti "értéke” nem jól van generálva, akkor session- hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat (ezek a fent említett technikailag elengedhetetlen session cookie-k) és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg az Érintett be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket az érintett állított be magának a Weboldalon.
A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.
A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:
A Weboldal / Landing Oldal látogatás során a Szolgáltató az Érintettről, mint a Weboldal / Landing Oldal látogatójáról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
az látogató által használt eszköz IP címe,
a használt böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl. beállított nyelv),
látogatás időpontja,
a meglátogatott alolda1, funkció vagy szolgáltatás,
kattintás

VI. HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ ADATKEZELÉS ESETÉN HOGYAN TUDJA VISSZAVONNI HOZZÁJÁRULÁSÁT?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal / Landing Oldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

VII. HOL ÉS HOGYAN TÁROLJUK ADATAIT?

Az adatok elektronikus úton történő tárolása a Szolgáltató által üzemeltetetett szerveren történik.
A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatokat és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, így többek között szerverei elzárt helyen üzemelnek, a számítástechnikai eszközök jelszóval és tűzfallal védettek.
A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

VII.1. Jelentkezés Kedvezményprogramra

A Szolgáltató az (elő)jelentkezés során az Érintett által megadott adatokat az alábbi harmadik fél szolgáltató útján gyűjti és tárolja:
info
Cégnév: TYPEFORM SL
Székhely: Calle de Pallars 108 (Aticco), 08018 Barcelona, Spanyolország
Nyilvántartási szám: B65831836
Képviseli: Joaquim Lecha igazgató
(a továbbiakban: “Typeform”)
A Typeform adatvédelmi tájékoztatója ezen a linken érhető el:
VII.2. Weboldal / Landing Oldal tárhely
info
A Szolgáltató Weboldal, illetve a Landing Oldal, valamint az azokon keresztül érkező adatok tárhelyszolgáltatója a wix.com weboldal üzemeltetője, melynek elérhetőségei az alábbiak:
Cégnév: Wix.com Ltd.
Székhely: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6701101, Izrael
Nyilvántartási száma: 001-36158
E-mail:
Telefonszám: + 972 3 545 4900
Képviseli: Avishai Abrahami igazgató
(a továbbiakban: „Wix”)
A Wix adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:
A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

VIII. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben vagy a e-mail címre küldött e-mailben.
A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.
A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében – sem tudunk tájékoztatást küldeni.
Helyesbítés: A tájékoztatáskérésénél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.
Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, ha:
a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.
Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.
A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.
Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.
Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

IX. HOZZÁFÉRÉS SZEMÉLYES ADATOKHOZ, ADATTOVVÁBBÍTÁS

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.