quick
QUiCK jogi dokumentumok
Share
Explore
QUiCK jogi dokumentumok

icon picker
Adatvédelmi tájékoztató

a QUICK szolgáltatás felhasználói részére 2024-05-16-tól
Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összhangban tartalmazza a
Cégnév: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
Cégjegyzékszám: 01-09-982509
Adószám: 23878149-2-41
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
E-mail:
(a továbbiakban: “Szolgáltató”)
által a weboldalon elérhető a kis- és középvállalkozások adminisztratív terheit csökkentő és a vállalkozások pénzügyeit áttekinthetővé tevő Quick elnevezésű online, felhőalapú költségkövető alkalmazás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) felhasználói (a továbbiakban: “Felhasználó”) által a Szolgáltatás használatával összefüggésben a Szolgáltató rendelkelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.
high-priority
A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon személyekkel kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel kapcsolatba kerülnek, ezért kérjük, hogy figyelmessen olvassa el az alábbiakat.

I. Fogalmak

I.1. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak

info
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
info
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
info
adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
info
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
info
“harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
info
“érintett”: mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.
info
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
info
“különleges adat”: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat
info
„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
info
„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
info
“adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A fenti fogalmak a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető
a linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

I.2. További fogalmak

info
„Érkeztető oldal”: ,
"Weboldal":
„Regisztráció”: a Weboldalon – egyes alább részletezett – személyes adatok megadásával elindított folyamat, mely során a Felhasználó jelszóval védett, saját, személyes profilt hoz létre.
„Előfizetés”: a Szolgáltatás igénybevételének szándékát jelző cselekmény

II. Az adatkezelés alapelvei

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett alábbi elvek figyelembevételével kezeli:
a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

III. A személyes adatok kezelésének esetei és adatok kezelésének jogalapja

Az alábbiakban tájékozódhat, hogy a Weboldal használatával, a Weboldalon történő regisztrációval illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató milyen személyes adatok megadását kéri, illetve a megadott adatokat miért, meddig és hogyan kezeli.
A Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:
Érkeztető oldalon / Weboldalon történő böngészés
Regisztráció
Szolgáltatás igénybevétele
Értesítés küldése utalási csomag összeállításáról
Béradatok rögzítése
Jogosultság kiosztása harmadk személyeknek
Előfizetés
Számlázás
Rendszerüzenetek küldése
Termékkel kapcsolatos hírlevelek, tudásanyagok küldése, kapcsolatfelvételi modul
Kapcsolattartás, ügyfélszolgálat
A Szolgáltatással kapcsolatos kampányok és felmérések szervezése, kedvezmény biztosítása
Weboldalon található sütik (cookie)
Tájékoztatjuk a Felhasználót, hogy a Szolgáltató sem különleges, sem biometrikus vagy genetikai adatot semmilyen módon nem kér, illetve ilyen adatokat nem kezel.

IV. Milyen adatokat, milyen jogalap szerint, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fenti esetekben az adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

IV.1. Böngészés

A Weboldalon történő böngészés során gyűjtött személyes adatok:
A kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja
Adatkezelés joglapja
A jogos érdek megnevezése
Adatkezelés időtartama
1
a Felhasználó IP címe
A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, az Érkeztető oldal, illetve Weboldal biztonsága
Jogos érdek
A Weboldal és az Érkeztető oldal biztonságos működése
az utolsó látogatásától számított 15 nap
There are no rows in this table
Az Érkeztető oldalt illetve a Weboldalt a Felhasználó szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot magadna a Szolgáltatónak. A Szolgáltatás igénybevétele azonban Regisztrációhoz kötött, melynek során személyes adatok megadása is szükséges. Az Érkeztető oldalt illetve a Weboldal használatának megkezdésekor a Felhasználó egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Felhasználó megadja a címét. Ez a cím a Felhasználó internetes azonosítási címe, az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Felhasználó a Weboldal címét beírja a böngészőbe vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a “levelezés” zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Felhasználó IP címét.
Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereink védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. Az Érkeztető oldal illetve a Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza az Érkzetető oldal illetve a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről az Érkzetető oldal illetve a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 15 napon belül töröli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Felhasználó valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

IV.2. Regisztráció

A regisztráció során gyűjtött személyes adatok:
A kezelt adatok köre regisztráció
Az adatkezelés célja
Adatkezelés joglapja
Adatkezelés időtartama
1
A Felhasználó e-mail címe
Felhasználó azonosítása, Szerződés teljesítése, Kommunikáció biztosítása, csalások megelőzése és kezelése, Igény- és jogérvényesítés
Szerződés teljesítése
a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig
2
A Felhasználó vezeték és keresztneve
Felhasználó azonosítása, Szerződés teljesítése, Kommunikáció biztosítása, csalások megelőzése és kezelése, Igény- és jogérvényesítés
Szerződés teljesítése
a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig
There are no rows in this table
A Szolgáltatásba történő Regisztrációhoz a Felhasználónak elegendő csupán e-mail címét megadni, a Szolgáltatónak ennyi is bőven elég ahhoz, hogy a Felhasználó saját felhasználói fiókját létrehozza.
A GDPR-ból adódó kötelezettségünk is azt diktálja, hogy a Felhasználó e-mail címén kívül egyéb személyes adatot a regisztráció során a Szolgáltató ne kérjünk el.
A Regisztrációhoz a Szolgáltató további kérdéseket tesz fel a felhasználónak (például vállalkozás elnevezése, adószáma, vállalkozási forma), melyek azonban nem minősülnek személyes adatnak. Ezek a kérdések és megválaszolásuk a Szolgáltatás igénybevétele és fejlesztése szempontjából fontosak. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ezen adatokat, a kérdésekre adott válaszokat a Szolgáltató a fenti célból tárolja. A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a vállalkozásra vonatkozó adatokat a Cégjelző Céginformációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 1. fszt. 3., cégjegyzékszám: 01-09-305302, adószám: 26163190-2-43, e-mail: , telefonszám: +36 30 624 4530, a továbbiakban: “Cégjelző”) alkalmazásprogramozási interfészén (application programming interface, röviden: API) keresztül szerzi be, amely során a Szolgáltató a Felhasználó által begépelt karakterek alapján egy kérést küld a Cégjelző felé, amely a megadott karakterek alapján következtett a vállalkozás elnevezésére és felajánlja a lehetséges vállalkozásneveket, melyből a Felhasználó a megfelelőt kiválasztja, ami után a rendszer a vállalkozás adószámát az API-n keresztül automatikusan tölti ki a Cégjelző adatbázisának adatai alapján. A Szolgáltató által így beszerzett adatok azonban semmilyen körülmények között nem tartalmaznak személyes adatokat, a Szolgáltató ilyen módon csupán a vállalkozásra vonatkozó adatokat szerez be.

IV.3. A szolgáltatás igénybevétele

A kezelt adatok köre - szolgáltatás igénybevétel
Az adatkezelés célja
Adatkezelés joglapja
Adatkezelés időtartama
1
E-mail cím (Szolgáltató által generált)
Kommunikáció biztosítása, csalások megelőzése és kezelése, Igény- és jogérvényesítés
Szerződés teljesítése
A Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig
There are no rows in this table
A Regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére a Felhaszáló által megadott cégnév alapján egy egyedi e-mail címet generál, amely a Szolgáltatás használatához elengedhetetlen. A Felhasználó a bejövő számláit erre az e-mail címre tudja továbbítani vagy már eleve ezt az e-mail címet adja meg partnerei számára, ahová a bejövő számláit várja. A Szolgáltató által generált e-mail címre érkező számlákból az alkalmazás beépített robot asszisztense kiolvassa az abban szereplő lényegi adatokat és ezen adatok felhasználásával készít költségkimutatást a Felhasználó részére.
Amennyiben a Felhasználó egyéni vállalkozó vagy cégneve személyes adatát (például nevét) tartalmazza, úgy az egyedi e-mail cím, személyes adatnak minősül, mely a Szolgáltató adatkezelésével érintett.
A Szolgáltatás használata során a Felhasználó, az általa feltöltött számlák alapján, a Szolgáltatás egyes funkcióit hasznosítva jelentéseket, kimutatásokat stb. készíthet. Fontos tudni, hogy a Felhasználó által feltöltött adatok esetenként harmadik személyek személyes adatait is tartalmazhatja (név, cím stb.). A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy ezen adatok tekintetében a felelősség a Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó minősül adatkezelőnek. A Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött harmadik személyekre vonatkozó személyes adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, mivel a Felhasználó által feltöltött adatokra nincs ráhatása, így az adatkezelés célját és jogalapját a Felhasználó határozza meg, a Szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli csak ezeket az adatokat. Amennyiben a Felhasználó egy adott számlát töröl a rendszerből, úgy a Szolgáltató a számlával együtt az összes személyes adatot is törli a rendszerből, azokat semmilyen formában nem tárolja tovább.

IV.4. Értesítések utalási csomag összeállításáról

A kezelt adatok köre - utalási csomag
Az adatkezelés célja
Adatkezelés joglapja
Adatkezelés időtartama
1
A Felhasználó partnerének e-mail címe
A Szolgáltatás funkcióinak működése, a Felhasználó partnereinek tájékoztatása
Szerződés teljesítése
A Felhasználó által készített utalási csomagról szóló értesítő üzenet kiküldésétől számított 30 napig
There are no rows in this table
A Felhasználónak a Szolgáltatás használata során lehetősége van úgynevezett utalási csomag összeállítására (részletesebben lásd az ÁSZF-ben) illetve arra, hogy ezt az utalási csomagot harmadik személyekkel megossza. Az utalási csomag megosztásához arra van szükség, hogy a Felhasználó megadja annak/azoknak a személy(ek)nek az e-mail címét akivel/akikkel az utalási csomagot meg kívánja osztani. Az e-mail cím(ek) megadását követően a rendszer egy automatikus üzenetet generál és azt tájékoztató jelleggel megküldi a Felhasználó által megadott személy(ek) e-mail címére. A Felhasználó által megadott e-mail címek eshetőlegesen személyes adatot (pl. címzett neve) tartalmazhatnak. Tekintettel arra, hogy az így megadott személyes adatokra a Szolgáltatónak nincs befolyása, azok felett a Felhasználó rendelkezik, illetve a Felhasználó az aki az adatkezelés célját meghatározza, ezért az adatokkal kapcsolatos felelősség is a Felhasználót terheli, a Szolgáltató csak adatfeldolgozóként kezeli ezeket az adatokat. A harmadik személyektől származó Hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata.

IV.5. Béradatok rögzítése

A kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja
Adatkezelés joglapja
Adatkezelés időtartama
1
A Felhasználó vállalkozása által foglalkoztatott munkavállaló vezeték- és keresztneve
A Szolgáltatás funkcióinak működése
Szerződés teljesítése
A Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig
2
A Felhasználó vállalkozása által foglalkoztatott munkavállaló adóazonosító jele
A Szolgáltatás funkcióinak működése
Szerződés teljesítése
A Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig
3
A Felhasználó vállalkozása által foglalkoztatott munkavállaló fizetésének összege
A Szolgáltatás funkcióinak működése
Szerződés teljesítése
A Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig
There are no rows in this table
A Szolgáltatásban lehetőség van a Felhasználó vállalkozásánál esetlegesen felmerülő bérköltségek rögzítésére. A bérköltségek rögzítéséhez a fenti adatok megadása szükséges. A rögzítés kétféleképpen történhet, az adatok vagy manuálisan kerülnek megadásra vagy a Szolgáltatás a Felhasználó által feltölött úgynevezett ’08-as jelű bevallás nyomtatvány .xml kiterjesztésű fájlból nyeri ki azokat.
A ’08-as jelű bevallás a fent megadottnál több adatot tartalmaz, ahhoz azonban a Szolgáltató nem fér hozzá, illetve miután a fenti adatokat a Szolgáltatás a bevallásból kinyerte, a bevallás dokumentum törlődik, így a fentieken túlmenő adatok semmilyen módon nem tárolódnak.
Tekintettel arra, hogy az így megadott személyes adatokra a Szolgáltatónak nincs befolyása, azok felett a Felhasználó rendelkezik, illetve a Felhasználó az aki az adatkezelés célját meghatározza, ezért az adatokkal kapcsolatos felelősség is a Felhasználót terheli, a Szolgáltató csak adatfeldolgozóként kezeli ezeket az adatokat. A fenti adatok megadásához való hozzájárulás munkavállalatól történő beszerzése szintén a Felhasználót feladata illetve az ezzel kapcsolatos felelősség is őt terheli.

IV.6. Fiókhozzáférés harmadik személynek

Az adatkezelés célja - harmadik fél
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
A kezelt adatok köre
1
A Szolgáltatás funkcióinak működése, a meghívott személy részére hozzáférés biztosítása a Szolgáltatáshoz
Szerződés teljesítése
A meghívó Felhasználó általi visszavonásáig vagy a regisztráció meghívott általi törléséig
A Felhasználó által meghívott személy e-mail címe
There are no rows in this table
A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy harmadik személyeket meghívjon a Szolgáltatásba, akik részére különféle jogosultságokat adhat (erről bővebben az ÁSZF-ben van szó). A meghíváshoz a Felhasználónak meg kell adnia a meghívott személy e-mail címét, melyet követően a Szolgáltatás e-mail értesítést küld a meghívott részére. A Felhasználó által megadott e-mail címek eshetőlegesen személyes adatot (pl. címzett neve) tartalmazhatnak. Tekintettel arra, hogy az így megadott személyes adatokra a Szolgáltatónak nincs befolyása, azok felett a Felhasználó rendelkezik, illetve a Felhasználó az aki az adatkezelés célját meghatározza, ezért az adatokkal kapcsolatos felelősség is a Felhasználót terheli, a Szolgáltató csak adatfeldolgozóként kezeli ezeket az adatokat. A harmadik személyektől származó Hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata.

IV.7. Előfizetés

A kezelt adatok köre - előfizetés
Az adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
1
A Felhasználó vezeték- és keresztneve
A fizetést teljesítő Felhasználó azonosítása
Szerződés teljesítése
a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig
There are no rows in this table
A Szolgáltatás nyújtása során egyes funkciók a Felhasználók részére havi díj fizetése ellenében érhetőek el. Ahhoz, hogy a Felhasználó a fizetős funkciókat elérje, szükséges fizetési adatait is megadnia. A fizetési adatok a következők:
a Felhasználó által fizetésre használt bankkártya száma
a bankkártya lejáratának hónapja és éve
a bankkártya hátoldalán szereplő háromjegyű vagy négyjegyű úgynevezett CVC/CVV kód
a bankkártyán feltűntetett név
A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a fizetések lebonyolításához és kezeléséhez külső szolgáltatót vesz igénybe.
info
A Szolgáltató fizetési szolgáltatója a PayPal (cégnév: PayPal Holdings Inc., székhely: 2211 North First Street, San Jose, CA 95131, Amerikai Egyesült Államok, regisztrációs szám: C3842984, telefon: 1-408-967-7400, fax: 1-302-655-5049, web: , képviseli: Daniel H. Schulman igazgató) leányvállalata a Braintree (cégnév: Braintree Payment Solutions LLC, székhely: 111 North Canal Street Suite 455 Chicago, IL 60606, Amerikai Egyesült Államok, telefon: 1-312-455-9540, 1-877-434-2894, fax: 1-847-890-6644, e-mail: , web: , képviseli: William J Ready Sr. igazgató, Braintree Európa elérhetőségei: címzett: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., cím: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, a továbbiakban: “Braintree”).
A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felhasználó által megadott fizetési adatokat – a bankkártyán szereplő név és bankkártya szám utolsó négy számjegyén kívül – a Szolgáltató nem tárolja és nem kezeli.
A Szolgáltató a fizetéssel kapcsolatosan visszajelzést kap a Braintree-től, melyben a fizetési adatok közül a Braintree a Szolgáltató tudomására hozza a Felhasználó által megadott bankkártyán feltűntetett nevet, illetve a kártyaszám utolsó négy számjegyét. A kártyán szereplő név személyes adatnak minősül, mely a Szolgáltató adatkezelésével érintett, azonban a kártyaszám utolsó négy számjegye, mivel az a Felhasználóhoz nem visszavezethető nem minősül személyes adatnak. A Felhasználó a fizetési adatait a Weboldalon nem a Szolgáltatónak, hanem közvetlenül a Braintree részére adja meg, a Weboldalon beépített szoftvermodulon (plugin) keresztül. A Braintree működéséről és a személyes adatok kezeléséről további információ a és a oldalon érhető el.
Amennyiben a Braintree által bármely adat az Európai Unión kívülre kerülne továbbításra, úgy ennek ellenére adatai mégis biztonságban vannak és azok a GDPR rendelkezései által biztosított védelmet élvezik az Európai Bizottság EU-USA adatáramlásról szóló megfelelőségi határozatára tekintettel.

IV.8. Számlázás

III.8.1 Amennyiben a Szolgáltatásért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli​.
A kezelt adatok köre-számlázás
Az adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
1
A Felhasználó e-mail címe
Számla megküldése a Felhasználó részére
Jogi kötelezettség teljesítése
A szerződés megszűnéséig, illetve a Felhasználó által kért törlésig
There are no rows in this table
A Szolgáltató az e-mail címet személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a Felhasználó regisztrációkor, illetve kapcsolattartásra kijelölt e-mail címe természetes személy nevet tartalmaz. Amennyiben a megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak.
III.8.2. Amennyiben a Szolgáltatásért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy vagy egyéni vállalkozó részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli
A kezelt adatok köre - számlázás
Az adatkezelés célja
Adatkezelés joglapja
Adatkezelés időtartama
1
A Felhasználó vezeték és keresztneve
Számlázás
Jogi kötelezettség teljesítése
a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
2
A Felhasználó lakcíme (számlázási címe)
Számlázás
Jogi kötelezettség teljesítése
a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam
3
A Felhasználó e-mail címe
Számla megküldése a Felhasználó részére
Jogi kötelezettség teljesítése
A szerződés megszűnéséig illetve a Felhasználó által kért törlésig
There are no rows in this table
A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.
Amennyiben a számla a Felhasználó részére nem e-mail útján kerül kiküldésre, úgy a Szolgáltató ezt az adatot nem kéri, illetve nem is kezeli.

IV.9. Rendszerüzenetek küldése


A kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
1
A Felhasználó e-mail címe
A Felhasználó tájékoztatása a Szolgáltatással kapcsolatosan
Szerződés teljesítése
a Weboldalon tett regisztráció visszavonásáig illetve a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséig
There are no rows in this table
A Szolgáltató a Szolgáltatás működésével, fejlesztésével és egyéb a Szolgáltatásra vonatkozó kérdéssel kapcsolatosan időről-időre rendszerüzneteket küldhet a Felhasználó részére, a Regisztráció során megadott e-mail címére. A Rendszerüzenetekkel kapcsolatosan a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó e-mail címét kezeli személyes adatként. A rendszerüzenetekkel a Szolgáltató nem kívánja a Felhasználót indokolatlanul zavarni, azok csupán a Felhasználó tájékoztatását szolgálják.

IV.10. Termékkel kapcsolatos hírlevelek, tudásanyagok küldése, kapcsolatfelvételi modul

A kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
1
A felhasználó e-mail címe
A Felhasználó tájékoztatása a Szolgáltatással kapcsolatosan, hasznos és informatív anyagok küldése a Felhasználó részére.
Hozzájárulás
a hozzájárulás visszavonásáig
There are no rows in this table
A fiók regisztráció előtt a Felhasználónak adatvédelmi irányelveinket és álatlános szerződési feltételeinket is el kell fogadja, enélkül nem tud fiókot regisztrálni. A regisztációkor a fentiek elfogadásán felül külön hozzájárulással jelezheti, hogy II.9 pontban deifiniált rendszerüzeneteken kívül egyéb a szolgálatás megismerését, helyes használatát és rendszerfrissítéseket bemutató leveleket kaphasson. Ezen levelek kiküldését nem saját rendszerünkön, hanem a Mailchimp hírlevél kezelő szolgálatásán végezzük. Ezekről a hírlevelekről a Felhasználó bármikor leiratkozhat, mely a szolgáltatást nem befolyásolja.
Az érkeztető oldalon az érdeklődöm gombra való kattintással a Felhasználó felteheti kérdéseit emailben. Kérjük, hogy ilyen esetben a fentieken túlmenően semmilyen további személyes adatot ne osszon meg velünk.

IV.11. Kapcsolattartás, ügyfélszolgálat

A Felhasználók, illetve egyéb Érintettek részére a Szolgáltatással kapcsolatos információ nyújtása és technikai segítségnyújtás érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálati megkereséseket a Szolgáltató e-mail, illetve a Weboldalon elhelyezett chat asszisztens útján fogadja.

IV.11.1. E-mail megkeresés esetén

Amennyiben a Felhasználó, illetve az Érintett a Szolgáltatót a e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:
A kezelt adatok köre - email
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
A jogos érdek megnevezése
Az adatkezelés időtartama
1
A Felhasználó, illetve az Érintett vezeték- és keresztneve
A Felhasználó, illetve az Érintett azonosítása, kedvezményre való jogosultság ellenőrzése, értesítések küldése
Jogos érdek
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve annak fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke, kedvezmény biztosítása esetén a kedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, a Felhasználó, illetve az Érintett jogos érdeke a kedvezmény igénybevétele vonatkozásában
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
2
A Felhasználó, illetve az Érintett e-mail címe
A Felhasználó, illetve az Érintett azonosítása, kedvezményre való jogosultság ellenőrzése, értesítések küldése
Jogos érdek
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve annak fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke, kedvezmény biztosítása esetén a kedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, a Felhasználó, illetve az Érintett jogos érdeke a kedvezmény igénybevétele vonatkozásában
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de legfeljebb az adatok megadásától számított 1 évig.
3
A Felhasználó, illetve az Érintett által képviselt vállalkozásra vonatkozó adatok (pl. adószám, árbevétel stb.)
A Felhasználó, illetve az Érintett azonosítása, kedvezményre való jogosultság ellenőrzése, értesítések küldése
Jogos érdek
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve annak fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke, kedvezmény biztosítása esetén a kedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, a Felhasználó, illetve az Érintett jogos érdeke a kedvezmény igénybevétele vonatkozásában
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de legfeljebb az adatok megadásától számított 1 évig
4
A Felhasználónak a Szolgáltatás használatával kapcsolatos szokásaira vonatkozó adatok
A Szolgáltatás használatával kapcsolatos szokások felmérése, a Szolgáltatás javítása
Jogos érdek
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve annak fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke, kedvezmény biztosítása esetén a kedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, a Felhasználó, illetve az Érintett jogos érdeke a kedvezmény igénybevétele vonatkozásában
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de legfeljebb az adatok megadásától számított 1 évig.
There are no rows in this table
A Szolgáltató kéri a Felhasználót, illetve az Érintettet, hogy a kapcsolatfelvétel során a fentieken túlmenően, főképpen, ha azt a Szolgáltató kifejezetten nem kéri, semmilyen egyéb személyes adatot ne bocsásson a Szolgáltató rendelkezésére. A Szolgáltató a Felhasználó, illetve az Érintett által kéretlenül rendelkezésére bocsátott személyes adatokat haladéktalanul és visszavonhatatlanul törli és az ilyen módon tudomására jutott adatokért semmilyen felelősséget nem vállal.

IV.11.2. Chat asszisztens útján történő kapcsolatfelvétel esetén

A kezelt adatok köre
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
A jogos érdek megnevezése
Az adatkezelés időtartama
1
A Felhasználó, illetve az Érintett vezeték- és keresztneve
A Felhasználó, illetve az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése, a Szolgáltatással kapcsolatos technikai segítségnyújtás
Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
2
A Felhasználó, illetve az Érintett e-mail címe
A Felhasználó, illetve az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése, a Szolgáltatással kapcsolatos technikai segítségnyújtás
Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
3
A Felhasználó, illetve az Érintett telefonszáma
A Felhasználó, illetve az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése, a Szolgáltatással kapcsolatos technikai segítségnyújtás
Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
4
Az ügyfélszolgálati megkereséshez rendelt ügyazonosító
A Felhasználó, illetve az Érintett azonosítása
Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
There are no rows in this table
Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatással kapcsolatosan technikai segítségnyújtásra van szüksége, úgy lehetősége van a Szolgáltatásba beépített chat asszisztens útján segítséget kérni a Szolgáltatótól. Amennyiben a Felhasználó a segítségnyújtás során a chat asszisztens a Felhasználó kérdésére nem tud előre generált automatikus választ nyújtani vagy a válaszra e-mail üzenet formájában is szüksége van, úgy a Szolgáltatónak szüksége van a Felhasználó e-mail címére, amelyre a felmerült kérdésével kapcsolatos választ kapni szeretné. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a technikai segítségnyújtással kapcsolatosan, annak lezárultáig az e-mail címét kezelje. Amennyiben a Felhasználó szóban, telefonhívás útján szeretne kérdésére választ kapni, úgy a tlefonszámát is megadhatja a chat asszisztensen keresztül. Ilyen esetben a Szolgáltató mukatársa a megadott telefonszámon keresi fel a Felhasználót. A telefonszámának megadásával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a technikai segítségnyújtással kapcsolatosan, annak befejeztéig a telefonszámát kezelje.
A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy mivel neki nincs ráhatása, a megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért a Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó valótlan adatot vagy valamilyen adatot pontatlanul ad meg, úgy az ebből eredő késedelemért vagy kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó azt észleli, hogy személyes adatait pontatlanul adta meg, lehetősége van adatai pontosítására, helyesbítésére, illetve javítására vagy módosítására. Ha a Felhasználó ez utóbbit észleli úgy a felhasználói profiljában módosíthatja az adatait vagy adatai pontosítását, javítását, illetve módosítását kérheti a Szolgáltatótól a e-mail címen.
A Szolgáltató felhívja továbbá a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a fenti III.1.-III.11. pontban megjelölteken túl bármilyen módon további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket a Felhasználó önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.
A Felhasználó által a Szolgáltatás igénybevétele során feltöltött adatok valódiságáért, pontosságáért és a beszerzésük jogszerűségéért a Szolgáltató kizárja felelősségét.

IV.12. A Szolgáltatással kapcsolatos kampányok és felmérések szervezése, kedvezmény biztosítása

A Szolgáltató időről-időre saját belátása szerint dönthet úgy, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan általános jelleggel vagy egyes Felhasználókra kiterjedően kampányokat szervez a Szolgáltatással kapcsolatos elégedettség felmérése vagy a Szolgáltatással kapcsolatosan a Felhasználók véleményenek kikérése, továbbá egyes esetekben a Szolgáltatással kapcsolatos kedvezmények biztosítása érdekében. Az előbbi célből a Szolgáltató az alábbi adatok megadását kérheti a Felhasználótól, illetve az Érintettől:
A kezelt adatok köre - email
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
A jogos érdek megnevezése
Az adatkezelés időtartama
1
A Felhasználó, illetve az Érintett vezeték- és keresztneve
A Felhasználó, illetve az Érintett azonosítása, kedvezményre való jogosultság ellenőrzése, értesítések küldése
Jogos érdek
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve annak fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke, kedvezmény biztosítása esetén a kedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, a Felhasználó, illetve az Érintett jogos érdeke a kedvezmény igénybevétele vonatkozásában
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.
2
A Felhasználó, illetve az Érintett e-mail címe
A Felhasználó, illetve az Érintett azonosítása, kedvezményre való jogosultság ellenőrzése, értesítések küldése
Jogos érdek
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve annak fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke, kedvezmény biztosítása esetén a kedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, a Felhasználó, illetve az Érintett jogos érdeke a kedvezmény igénybevétele vonatkozásában
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de legfeljebb az adatok megadásától számított 1 évig.
3
A Felhasználó, illetve az Érintett által képviselt vállalkozásra vonatkozó adatok (pl. adószám, árbevétel stb.)
A Felhasználó, illetve az Érintett azonosítása, kedvezményre való jogosultság ellenőrzése, értesítések küldése
Jogos érdek
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve annak fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke, kedvezmény biztosítása esetén a kedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, a Felhasználó, illetve az Érintett jogos érdeke a kedvezmény igénybevétele vonatkozásában
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de legfeljebb az adatok megadásától számított 1 évig
4
A Felhasználónak a Szolgáltatás használatával kapcsolatos szokásaira vonatkozó adatok
A Szolgáltatás használatával kapcsolatos szokások felmérése, a Szolgáltatás javítása
Jogos érdek
A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve annak fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke, kedvezmény biztosítása esetén a kedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése, a Felhasználó, illetve az Érintett jogos érdeke a kedvezmény igénybevétele vonatkozásában
Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de legfeljebb az adatok megadásától számított 1 évig.
There are no rows in this table

IV.13. Sütik (Cookie-k)

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.
A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.
A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.
A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:
Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek az Ön, mint felhasználó azonosításához, például annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, egy webshopban mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti "értéke” nem jól van generálva, akkor session- hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
A Google Analytics sütökről itt tájékozódhat:
Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat (ezek a fent említett technikailag elengedhetetlen session cookie-k) és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg az Érintett be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket az érintett állított be magának a Weboldalon.
A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.
A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről a Felhasználó az alábbi linkeken szerezhet tudomást:

V. Az adatkezelés folyamata, hozzáférés személyes adatokhoz, adatovábbítás

A Felhasználó által megadott személyes adatatokkal kapcsolatosan a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy a személyes adatok és azok minősége védve legyen, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést és biztosítja a folyamatos fizikai, elektronikus és eljárási védelemet, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak.
A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

V.1. Az adatkezelés folyamata

A Szolgáltató a személyes adatokat elektronikus úton tárolja. A Szolgáltatás üzemeltetése és az adatok tárolása külső szolgáltató által üzemeltetetett szerveren történik. A Szolgáltató által használt szerverek külső szolgáltatója:
info
Cégnév: Linode LLC
Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, USA
E-mail cím:
Telefonszám: +1 609-380-7100
Képviseli: Christopher Aker vezérigazgató
Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter
(a továbbiakban: “Tárhelyszolgáltató”)
A Tárhelyszolgáltató Frankfurtban, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat. Az adatokról napi rendszerességgel biztonsági mentés készül, melyről a Tárhelyszolgáltató gondoskodik, szintén Frankfurtban található szervereken.
Az adatok védelme érdekében a Tárhelyszolgáltató többek között a szervereket elzárt helyen őrzi, melyet a nap 24 órájában, az év 365 napján biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, a belépéshez biometrikus beléptető rendszert alkalmaz, az esetleges áramkimaradások ellen szünetmentes tápokkal védekezik, a szerverek tűzfallal védettek, illetve a szerverekről történő esetleges adattovábbítás esetén titkosítást alkalmaz. A Tárhelyszolgáltató emellett több, a védelem megfelelőségét igazoló nemzetközi tanusítvánnyal is rendelkezik. A Tárhelyszolgáltató által alkalmazott védelmi mechanizmusokról további információ elérhető a címen.
A Szolgáltató bizonyos adatokat más tárhelyszolgáltatónál (Amazon AWS felhőalapú tárhelyszolgáltatás) tárol:
info
Cégnév: Amazon Web Services, Inc. EMEA SARL
Székhely: 38 Avenue John F. Kennedy, Luxemburg, Luxemburg
Nyilvánartási szám: B 186284
E-mail cím:
Képviseli: Eva Gehlin és Barbara Scarafia igazgatók
Szerverközpont: Frankfurt
(a továbbiakban: “Felhőszolgáltató”)
A Felhőszolgáltató szintén Frankfurtban, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat.
Habár a Szolgáltató a Felhőszolgáltató Unión belül található szervereit használja, azonban a Felhőszolgáltató az Európai Unión kívüli, az Amerikai Egyesült Államokban található szolgáltató, így előfordulhat, hogy bizonyos adatok az Európai Unión kívülre kerülnek továbbításra. Ennek ellenére adatai mégis biztonságban vannak és azok a GDPR rendelkezései által biztosított védelmet élvezik az Európai Bizottság EU-USA adatáramlásról szóló megfelelőségi határozatára tekintettel.
A Felhőszolgáltató a Tárhelyszolgáltatóhoz hasonlóan több szinten gondoskodik az adatok védelméről, így fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, infrastruktúrális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásáaval, titkosítással, végezetül környezeti szinten az adatközpontok helyszínének kiválasztásával, mivel adatközpontjait olyan helyeken hozza létre, ahol az nincs kitéve a természet viszontagságainak, például szeizmikus aktivitásnak. A Felhőszolgáltató védelmi megoldásairól további információ elérhető a címen.
A Felhőszolgáltató a következő biztonsági és adatvédelmi tanúsítványokkal rendelkezik:
A Felhőszolgáltató általános adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

V.2. Hozzáférés

A Szolgáltató a Felhasználó személyes adataihoz a Szolgáltatón kívül egy további szereplő fér hozzá. A Szolgáltató a személyes adatokhoz kizárólag a Szolgáltatás informatikai fejlesztését végző társaság, a Zen Heads Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 11. III. em. 3., cégjegyzékszám: 01 09 171200, adószám: 24308508-2-43, e-mail: , képviseli: Véhmann Ferenc ügyvezető, a továbbiakban: “Fejlesztő”) részére enged részére hozzáférést. A hozzáférés biztosítására a Szolgáltatás zavartalan működése és a Felhasználó részére történő technikai segítségnyújtás valamint a Szolgáltatás fejlesztése céljából szükséges. A Fejlesztő az adatokhoz csak a feladatkörének ellátásához szükséges mértékig fér hozzá, azokon semmilyen műveletet (módosítás, törlés stb.) nem végezhet. A Felhasználó a Tájékoztató elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a Fejlesztővel történő megosztásához.
Ezen eseteken kívül a Szolgáltató kizárólag hatósági/bírósági kötelezésre adhatja át a Felhasználó személyes adatait harmadik fél részére.

V.3. Adattovábbítás

V.3.1. Üzenetküldéssel kapcsolatos adattovábbítás​

A Szolgáltató által a Felhasználónak címzett rendszerüzenetek kiküldésére, illetve az Szolgáltatás segítségével készített jelentések megküldéshez szintén külső szolgáltató segítségét veszi igénybe. A Szolgáltató az előzőekben említett üzenetek kiküldésére a Mailchimp nevű szolgáltatást alkalmazza, melynek elérhetőségei az alábbiak:
info
Cégnév: The Rocket Science Group LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Telefon: +1 678 999 0141
E-mail cím:
Képviseli: Ben Chestnut igazgató
(a továbbiakban: “Mailchimp”)
A Mailchimp szerverei az Amerikai Egyesült Államokban találhatóak, így előfordulhat, hogy a Szolgáltató részére a Felhasználó által megadott személyes adat (mely pontosabban a Felhasználó e-mail címét jelenti) továbbításra kerül az Amerikai Egyesült Államokba. A Mailchimp adatkezelését a GDPR rendelkezéseivel összhangban végzi, melyről részletes információ a linken érhető el.
A Mailchimp által az Amerikai Egyesült Államokba továbbított adatai biztonságban vannak és azok a GDPR rendelkezései által biztosított védelmet élvezik az Európai Bizottság EU-USA adatáramlásról szóló megfelelőségi határozatára tekintettel. A Szolgáltató és a Mailchimp között adatfeldolgozói szerződés van érvényben.

V.3.2. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Felhasználó számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkzelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:
info
Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
E-mail cím:
Képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető
(a továbbiakban: „KBOSS”)
A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a linken.

V.3.3. Számlakép felismeréssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött számlák szöveg-tartalmának felismeréséhez és elemzéséhez a Google Cloud Vision elnevezésű alkalmazásának szövegfelismerő (OCR, Optical Character Recognition) funkcióját (a továbbiakban: “Cloud Vision”) valamint a Cégjelző Céginformációs Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett adatbázis céginformációs lekérdező API-t (a továbbiakban: “Cégjelző”) használja.
info
A Cloud Vision üzemeltetője:
Cégnév: Google Ireland Ltd
Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
Nyilvántartási szám: 368047
Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató
Telefonszám: +353 1 436 1000
Szerverközpont: Dublin, Írország
(a továbbiakban: „Google”)
info
A Cégjelző üzemeltetője
Cégnév: Cégjelző Céginformációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1124 Budapest, Kempelen Farkas utca 1. fszt. 3.
Cégjegyzékszám: 01-09-305302
E-mail cím:
Telefonszám: +36 30 624 4530
Képviseli: Dr. Pomogyi László ügyvezető
(a továbbiakban: „Cégjelző”)
A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által feltöltött vagy a részére generált dedikált e-mail címre érkező számlák képét API-n keresztül továbbítja a Google részére, a Cloud Vision a számlaképből felismeri a szövegrészeket és ezeket küldi vissza a Szolgáltató részére, aki azokat a számlaadatok megfelelő rovátában elhelyezi. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Google a megküldött számlaképeket, illetve az abban fellelhető adatokat nem tárolja, illetve azokat semmilyen formában nem használja fel, illetve továbbítja, a felismert adatok Szolgáltató részére történő visszaküldését követően az adatok törlődnek.
A Google az Európain Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Felhasználóval kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti. Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot úgy az a GDPR rendelkezéseivel összhangban álló védelmet biztosít. Erről bővebb információt itt találhat:
A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a
címen érhetőek el
Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot, a Felhasználó és az Érintett adatai akkor is a GDPR által biztosított védelmet élvezik, tekintettel az Európai Bizottság EU-USA adatáramlásról szóló megfelelőségi határozatára.
A Cloud Vision működésével és adatok kezelésére vonatkozóa további információt az alábbi linkeken talál:
Cloud Vision adatkezelési kérdések:
A Google által a Szolgáltató részére visszaküldött adatok feldolgozása után, amennyiben saját gépi algoritmusunk tud adószámot azonosítani a karakterek közül, akkor a Felhasználó partnerének adószámát a Szolgáltató a Cégjelző részére továbbítja, hogy az adószám alapján a Felhasználó szállítójának vállalkozási adatait, pontosabban elnevezését megállapítsa. A Cégjelző részére történő adattovábbítás során azonban személyes adatok továbbítására illetve kezelése nem kerül sor.

V.3.4. Levelezés (e-mail)

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Google e-mail szolgáltatását használja, melynek szolgáltatója a Google, akivel kapcsolatosan részletes információ a jelen Tájékoztató V.3.3. pontjában található.

V.3.5. Chat asszisztens, ügyfélszolgálati megkeresések kezelése

A Weboldalon elhelyezett chat asszisztenst az Intercom elnevezésű szolgáltató biztosítja a Szolgáltató részére. A Szolgáltató továbbá az Intercom szolgáltatását használja az ügyfélszolgálati megkeresések kezelésére. Az ügyfélszolgálati megkeresések az Intercom rendszerébe érkeznek be, ahol egy ügyazonosítót kapnak és úgynevezett jegyrendszerben (ticket system) kerülnek besorolásra a könnyebb adminisztárció és a minél hatékonyabb és gyorsabb ügykezelés érdekében.
info
Az Intercom üzemeltetője
Cégnév: Intercom Inc.
Székhely: 55 2nd Street, 4th Fl., San Francisco, CA 94105, Amerikai Egyesült Államok
Nyilvántartási szám: 3484487
E-mail cím:
Telefonszám: +1 415-673-3820
Képviseli: Eoghan McCabe és Karen Peacock igazgatók
(a továbbiakban: „Intercom”)

Az Intercom adatkezelési tájékoztatója a következő linken érhető el:
A Szolgáltató az Intercom Amerikai Egyesült Államokban található szervereit használja, így az adatok kezelése az Európai Unión kívül történik, azonban, a Felhasználó és az Érintett adatai akkor is a GDPR által biztosított védelmet élvezik, tekintettel az Európai Bizottság EU-USA adatáramlásról szóló megfelelőségi határozatára.
Az Intercom által alkalmazott adatvédelmi és egyéb biztonsági intézkedésekről itt talál információt:

V.3.6. Adatelemzés

A Szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a Szolgáltatásba feltöltött adatok alapján meghatározott körben adatelemzést végezzen. A Szolgáltató az adatelemzés gyors és hatákony elvégzéséhez, illetve az elemzés tárgya szerinti gyors válaszadáshoz az OpenAI ChatGPT elenevezésű szolgáltatását veszi igénybe. Az elemzés tárgyát képező adatok ilyen esetben az OpenAI részére kerülnek továbbításra. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy mivel a Szolgáltató a ChatGPT előfizetésen alapuló, üzleti változatát használja, így a továbbított adatok nem kerülnek be a ChatGPT alkalmazás algoritmusának bárki által hozzáférhető adatbázisába, hanem azok elkülönülten kerülnek feldolgozásra a válaszadás időtartamáig, melyet követően az adatok automatikusan törlődnek.
info
A ChatGPT üzemeltetője
Cégnév: OpenAI Ireland Ltd
Székhely: 1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Írország
Nyilvántartási szám: 73735
E-mail cím: ;
Képviseli: Sam Altman igazgató
(a továbbiakban: „ChatGPT”)
A ChatGPT adatkezelésével kapcsolatos további információ itt érhető el:
ChatGPT által alkalmazott biztonsági megoldásokkal kapcsolatos információkat itt találja:

VI. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A GDPR 15-18. valamint 20. cikkeinek értelmében a Felhasználót a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg:
Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy a e-mail címre küldött e-mailben.
A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.
A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.
Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.
Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:
a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.
Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.
A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.
Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

VII. Hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel kapcsolatos információk

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja a Felhasználó vagy az Érintett hozzájárulása, úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.
Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

VIII. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

IX. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.
Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.
Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.
Kérjük, hogy a Szolgáltató által kért és a fenti IV. pontban meghatározott adatokon túlmenően további személyes adatokat ne bocsásson rendelkezésünkre. Amennyiben bármilyen módon a Szolgáltató által kért adatokon túl további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket az érintett önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

X. Külső szolgáltatók közösségi bővítményei

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube
Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.
Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:

XI. Adatvédelmi incidens

A jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

XII. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a vonatkozó weboldalán és a Felhasználót értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

XIII. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:
a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.
Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

XIV. Jogorvoslat

Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.