Skip to content
Planextro - Co-working Space
Share
Explore

Prelude

Trang Task & Project Management được xây dựng nhằm lưu trữ và dễ dàng theo dõi công việc, dự án đối với từng thành viên, tạo sự liên kết và hợp tác tốt nhất giữa các thành viên.

Map of Content

1️⃣ Set-up

Hệ thống Quản lý Công việc & Dự án sử dụng các bảng phụ như Category, Status,... giúp cố định các thuộc tính của Công việc và Dự án.

2️⃣ OKRs

Vẽ kế hoạch thông qua các bước của phương pháp OKR.

3️⃣ Project

Các dự án thường được đề ra để giải quyết một vấn đề lớn nào đó, được xác định rõ về mục tiêu, nguồn lực,... Dự án được thực hiện thông qua một loạt các Công việc liên quan.

4️⃣ Dashboard

Các dashboard giúp theo dõi tiến độ và mối quan hệ giữa các công việc và dự án.
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.