Skip to content
Planextro - Co-working Space
Share
Explore

icon picker
Introduction

“Nobody’s left behind.”
Chào mừng đến với nơi làm việc chung của nhóm.
Trang được tạo ra phục vụ cho việc lưu trữ, theo dõi, tổng kết các công việc và dự án của nhóm, tạo ra sự thống nhất chặt chẽ giữa công việc của cá nhân với mục tiêu của nhóm, giữa dự án của nhóm với mục tiêu của tập thể.
Trang có 2 chức năng chính:
Quản lý Công việc và Dự án
Quản lý cuộc họp

Bên cạnh đó là Từ điển Thuật ngữ giúp mọi thành viên nhìn nhận những vấn đề chung tốt hơn.
Để bắt đầu, đi tới trang .

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.