Skip to content
Planextro - Co-working Space
Share
Explore

icon picker
Meetings

Nơi lưu trữ và tổ chức họp.
Trang được tổ chức theo 3 phần:
Chia sẻ cảm nghĩ: Trước khi buổi họp bắt đầu 5p, các thành viên chia sẻ cảm nghĩ của bản thân về vấn đề được đưa bên dưới.
Meeting Note Subscription: Đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận Meeting Note qua email sau khi buổi họp kết thúc.
Meeting Note: Take note buổi họp và gửi email cho Subscribers. Nội dung gửi mail được tự động cập nhật tại .

Nhấn
Archive Meeting
để archive meeting cũ và bắt đầu buổi họp mới.
Chia sẻ cảm nghĩ ー Bạn cảm thấy thế nào về
công việc mấy ngày vừa rồi
?
Hidden content
công việc mấy ngày vừa rồi
Check để xem pulse của tất cả mọi người (
0 người đã điền. Điểm pulse trung bình là 0
)
Viết cảm nghĩ
Search
Pulse Check
Reflection
Submitted by
There are no rows in this table


Đăng ký nhận Meeting Note
➕ Đăng ký
0
Search
Subscriber
There are no rows in this table


Meeting Note
Để bắt đầu take note, nhấn
Tạo meeting note
No items available

Gửi Meeting Note

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.