icon picker
IDEs

Cách phím tắt hữu dụng trong VS Code

Mở một folder gần đây: Ctrl R
Điều hướng đến một file: Ctrl P hoặc Ctrl E
Search toàn cục: Ctrl Shift F
Search trong file: Ctrl F
Chạy comamnd có sẵn: Ctrl Shift P
Mở Terminal: Ctrl `
Nhảy tới định nghĩa biến, hàm, lớp theo tên: Ctrl T
Nhảy tới một hàng trong file: Ctrl G
Ẩn hiện Problem - Debug console: Ctrl J

Cách tạo ra custom code snippet

Ta đã biết cách sử dụng code snippet là gõ vào text editor một vài chữ cái và 1 code snippet extension nào đó sẽ tra cứu trong từ điển của nó và hiển thị các code snippet phù hợp.
Trong phần này ta sẽ tự tạo ra code snippet nhằm giúp bản thân đỡ phải code lặp đi lặp lại một khối code.
Tạm thời tham khảo cách tạo ra trong Visual Studio Code tại và cách tạo ra trong Android Studio tại .


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.