icon picker
Civil admistration

Khám sức khỏe

Trước khi đến nơi mua hồ sơ khám sức khỏe, cần chuẩn bị ít nhất 2 hình thẻ 4x6.

Khám bệnh tại bệnh viện quận

Sau đây là qui trình các bước khám bệnh tại bệnh viện quận Tân Bình:
Đăng ký phòng khám / loại bệnh
Đến phòng khám chờ đợi và khám trực tiếp với bác sĩ
Nộp sổ để kích hoạt toa thuốc
Chờ nhận thuốc

Chứng mộc sơ yếu lí lịch

Mua mẫu sơ yếu lí lịch ở các tiệm in, viết xong thì mang nó + CCCD hoặc bản sao lên Ủy ban phường địa phương.

Hoàn thuế

Sẽ có sớm...

Bảo hiểm y tế

Sẽ có sớm...

Bảo hiểm xã hội

Sẽ có sớm...

Nhận trợ cấp xã hội


Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.