Offerte voor de herinrichting van het

Administratief Centrum Maasmechelen

O-0901.v5

datum : 25 mei 2023
geldig tot : 25 augustus 2023Aan:
College van Burgemeester en Schepenen
Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen
+32 (0) 089 76 96
BTW BE 0207.691.351

---

Ontwerper
Grid-Architectuur
Ingenieur - Architect Boris Dexters
+32 (0)495 63 16 98
Boris@grid-architectuur.be
www.grid-architectuur.be
-
Grid-Architectuur handelt onder de rechtspersoon Bo Architecture bv bvba, Nijverheidslaan 33, 3630 Maasmechelen,
ondernemingsnummer : BE 0844.756.271, stamnummer B300157, polisnummer 00/A.10012Beste(n),

Op uw vraag stelden wij een volgende offerte op:

A. Aangeboden diensten - overzicht

We bieden volgende diensten aan :
Architectuur
programma van eisen + conceptnota
voorontwerp
vergunningsaanvraag
uitvoeringsdossier
aanbesteding
werfopvolging en oplevering
Opmeting en uittekenen van de bestaande toestand.
Veiligheidscoördinatie-ontwerp

B. Niet inbegrepen in de aangeboden diensten

Veiligheidscoördinatie- uitvoering : via raamcontract Gemeente Maasmechelen;
Sloopopvolging en asbestinventaris via destructief onderzoek : via raamcontract gemeente Maasmechelen;
Cultuurhistorisch profiel, opgesteld door een cultuurhistoricus; Het profiel geeft een rangschikking en quotering van de belangrijke erfgoedwaarden;
As-Built dossier. Niet inbegrepen in de aangeboden prijs; Dit wordt in het bestek voorzien onder algemene taken van de aannemer.
Stabiliteitstudie
evaluatie bestaande structuur
evaluatie herverdeling lasten na renovatie
studie ingrepen bij renovatie
studie technieken
HVAC
Sanitair
Elektriciteit
Hoog- en laagspanning
Zwakstroom
Veiligheidsinstallaties
Noodstroom
(Liften)
RWA of natuurlijke ventilatie
Branddetectie (excl. risicoanalyse)
Haalbaarheidsstudie energie
EPB-verslaggeving
as-built dossier : aanleveren foto’s en coördinatie met de aannemer.
Leidend ambtenaar - Coördinatietaken : sloopopvolging, asbestinventaris.We omschrijven de aangeboden diensten hieronder meer in detail:
Programma van eisen + conceptnota
Het doel van deze fase van het project is om samen een programma van eisen (PvE) op te stellen en een goed inzicht te krijgen in de projectgegevens. Het PvE bevat de randvoorwaarden waaraan het project moet voldoen en vormt de basis voor verdere technische uitwerking.
Om het complexe geheel, dat bestaat uit talrijke bouwfasen, goed in kaart te brengen, is het van belang om de bestaande toestand gedetailleerd op te meten. De bestaande toestand wordt uitgetekend, zodat deze later toegevoegd kan worden aan de vergunningsaanvraag. De opmeting vormt de basis voor het voorontwerp en is een essentiëel onderdeel om een goed uitvoeringsdossier te kunnen opstellen.
Verder onderzoeken we de werking van het gebouw, zoals verbindingen tussen compartimenten, vluchtwegen en toewijzing van ruimtes. Door deze factoren te analyseren, kan een veilig en efficiënt gebouw worden gecreëerd. Daarnaast is het ook belangrijk om de toegankelijkheid van het gebouw te overwegen, zodat het voor iedereen, inclusief mensen met beperkte mobiliteit, gemakkelijk en veilig is om het gebouw te betreden en te verlaten. Het zorgen voor een goed doordachte en inclusieve voorstudie van het gebouwontwerp kan bijdragen aan de veiligheid, efficiëntie en toegankelijkheid van het gebouw.
(Na het opstellen van het PvE dient er een preliminaire warmteverlies- en koellastberekening gemaakt te worden zodat er een weloverwogen keuze kan worden gemaakt voor de verdere uitwerking van het project..) Niet in deze offerte.
(in deze fase zal ook een vooronderzoek stabiliteit plaatsvinden die de nodige input moet geven voor de juiste ontwerpkeuzes) Niet in deze offerte.
Voorontwerp
In deze fase wordt ook advies ingewonnen bij externe diensten zoals de brandweer, en dienst erfgoed. Er wordt onder andere gekeken naar de vluchtwegen, blusvoorzieningen en de bereikbaarheid van het gebouw voor hulpdiensten. Eventuele opmerkingen en aanbevelingen van de brandweer worden meegenomen in het verdere ontwerp en verwerkt in de plannen. Het proces omvat verder verwerking van opmerkingen, verfijning van het ontwerp en presentatie aan de opdrachtgever. Zo ontstaat er een gedetailleerd en goed doordacht ontwerp dat voldoet aan alle veiligheidsaspecten en de stabiliteit van het gebouw. Tegelijkertijd worden de wensen en eisen van de opdrachtgever en eventuele erfgoedrestricties in acht genomen.
(Deze fase wordt aangevuld met een voorontwerpnota technieken.) Niet in deze offerte
(Het asbest- en sloopinventaris kan nu worden opgesteld aan de hand van het voorontwerp) Niet in deze offerte.
Vergunningsaanvraag
Na het schetsontwerp volgt de verfijning van het plan voor de vergunningsaanvraag. Definitieve keuzes worden gemaakt over materialen en teruggekoppeld naar de gemeente en dienst Monumenten en Landschappen. Administratieve documenten worden opgemaakt en verzameld, waaronder de studie van de brandweer. Het ontwerp wordt op schaal getekend en de bouwaanvraagdocumenten worden opgesteld. Ten slotte wordt het dossier digitaal ingediend bij de gemeente en bieden we bijstand tijdens de procedure.
Uitvoeringsdossier
In deze fase worden de plannen verder verfijnd en gedetailleerd zodat ze leesbaar zijn voor de aannemer(s). Dit omvat onder andere het opstellen van een detailtekeningen, meetstaat en lastenboek die als leidraad dienen voor de aannemer om zijn prijs op te maken. Hierbij houden we rekening met uw wensen en budget. Na het opstellen van het aanbestedingsdossier volgt de aanbesteding zelf, waarbij we de aannemer(s) selecteren op basis van prijs, kwaliteit en referenties. Vervolgens worden de werken toegewezen en wordt de definitieve prijs vastgelegd. Kortom, wij begeleiden u gedurende het gehele traject van ontwerp tot oplevering, waarbij we steeds uw wensen en budget in acht nemen en zorgen voor een vlot verloop van het project.
(het uitvoeringsdossier omvat ook het dossier technieken en stabiliteit) Niet in deze offerte
Aanbesteding
Deze fase omvat het assisteren bij de aanbesteding en toewijzing. Dit omvat onder andere het controleren en vergelijken van offertes, het opstellen van een adviesnota en het onderhandelen over de gunning van het project. Vervolgens worden de aannemers geselecteerd voor het uitvoeren van het project.
Uitvoering
Het is mogelijk om wekelijks, frequenter indien nodig, af te spreken, afhankelijk van de snelheid van de bouwwerken. De opvolging heeft als doel om te controleren of de werken conform de plannen en het lastenboek uitgevoerd worden. Daarbij worden de vorderingsstaten gecontroleerd op correcte hoeveelheden en eventuele onregelmatigheden. Het bestendig toezicht betekent niet dat er wordt opgevolgd wat er op de werf gebeurt op dagelijkse basis; Er worden geen bestellingen van aannemers geplaatst, gevolgd of gecontroleerd. Dit is de taak van de aannemer zelf. Echter wordt er wel voortdurend gecontroleerd of de werken in lijn zijn met de algemene planning. Bij de oplevering wordt er ondersteuning verleend om ervoor te zorgen dat de werken voldoen aan de vereiste specificaties en kwaliteitsnormen.
Algemene planning en fasering worden opgesteld in overleg met de aannemer, nazicht vorderingsstaten is inbegrepen.
E. Forfaitaire Dienst v5
0
Diensten
forfait, exclusief btw
BTW
Totaal, incl btw, EUR
1
Opmeting
12260
1.21
14834.6
2
veiligheidscoördinatie-ontwerp
550
1.21
665.5
There are no rows in this table
12810
Sum
15500.1
Sum
De offerte voor deze dienst is gebaseerd op een vast forfaitair bedrag, ze is onafhankelijk van de totale projectkost.
F. Degressieve Ereloonschaal Architectuur v5
0
Partiële projectkost, excl uitvoeringsbedrag technieken, excl uitvoeringsbedrag stabiliteit
schijf -1.000.000, excl btw
schijf 1.000.000-2.500.000, excl btw
schijf 2.500.00-3.500.000, excl btw
schijf 3.500.000 +, excl btw
1
2
Architectuur in %, excl BTW
9.5
7
6.5
6
There are no rows in this table
9.5
Sum
7
Sum
6.5
Sum
6
Sum
De ereloonschaal wordt berekend op de partiële projectkost van de uit te voeren werken, exclusief de kost voor de technieken en uitvoeringsbedrag stabiliteit. Alle prijzen zijn exclusief btw.
Taken die niet in de offerte omschreven staan kunnen steeds bijbesteld worden. Het tarief voor werken in regie bedraagt : 100 EUR/u, excl BTW

J. Algemene Betalingscondities in % v3 3
0
fasen
percentage
1
Programma van eisen + conceptnota
10
2
Voorontwerp
20
3
Vergunningsaanvraag
15
4
Uitvoeringsdossier
25
5
Aanbesteding
5
6
Uitvoering (controle, bijstand bij oplevering)
20
7
definitieve oplevering - saldo
5
There are no rows in this table
100
Sum


MM0012.jpg

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.