Offerte voor de herinrichting van een bestaand pand naar een studentenhuis

231-01607-MH

datum : 16 juli 2023
geldig tot : 16 augustus 2023


Aan:
Vincent De Mesmaeker
Pieter Coutereelstraat 19, 3000 Leuven

---

Ontwerper
Grid-Architectuur
Ingenieur - Architect Boris Dexters
+32 (0)495 63 16 98
Boris@grid-architectuur.be
www.grid-architectuur.be
-
Grid-Architectuur handelt onder de rechtspersoon Bo Architecture bv bvba, Nijverheidslaan 33, 3630 Maasmechelen,
ondernemingsnummer : BE 0844.756.271, stamnummer B300157, polisnummer 00/A.10012
Dag Vincent,

hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen.
Graag bied ik u onderhavig prijsvoorstel aan.
Algemeen wordt hieronder een vaste forfaitaire prijs voorgesteld, gerekend per vergund gekregen eenheid. Om de investeringskost voor jullie laag te houden wordt er 50pct gefactureerd bij indienen van de omgevingsaanvraag. Het resterende saldo kan voldaan worden bij verkoop van de eenheden.
Merk op dat in de prijs ook een 3d-scan wordt aangeboden.
Ik zie graag uw reactie tegemoet!

A. Aangeboden diensten - overzicht

Voor dit project bieden we volgende diensten aan :
Architectuur
3D-scan, opmeting en uittekenen van de bestaande toestand.
Coördinatietaken :
opvolging stabiliteitsstudie,
opvolging studie technieken,
opvolging veiligheidscoördinatie,
sloopopvolging, asbestinventaris,
algemene planning en fasering*,
nazicht vorderingsstaten.
*algemene planning betekent niet dat er dagboeken worden opgemaakt door de architect, noch dat bestellingen en leveringen worden gecontroleerd. De coördinatie beperkt zich tot een wekelijkse controle van de werken en het nazicht van de algemene planning.

B. Niet inbegrepen in de aangeboden diensten

Veiligheidscoördinatie
EPB-verslaggeving
Haalbaarheidsstudie energie
Stabiliteitstudie
evaluatie bestaande structuur;
studie bij renovatie-ingrepen;
Studie technieken
HVAC;
Sanitair;
Elektriciteit;
RWA of natuurlijke ventilatie;
Branddetectie (excl. risicoanalyse);
Lift;
Sloopopvolging en asbestinventaris via destructief onderzoek: Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen (inclusief woningen en appartementen) gebouwd vóór 2001. Dit attest zou bij jullie aankoop moeten zitten. Verder te evalueren of er asbest aanwezig is.
Cultuurhistorisch profiel, opgesteld door een cultuurhistoricus; Het profiel geeft een rangschikking en quotering van de belangrijke erfgoedwaarden; Voor dit project zal dat niet nodig zijn vermits het pand niet op de erfgoedlijst staat.
As-Built dossier. Niet inbegrepen in de aangeboden prijs. Dossier wordt opgesteld via veiligheidscoördinator. (na te kijken in de offerte)
Foto-verslag as-builtdossier. Niet inbegrepen in de aangeboden prijs. Epb-verslaggever vraagt fiches en foto’s op. Foto’s uit het werfverslag architect kunnen uiteraard altijd gebruikt en doorgegeven worden.

C. Plan van aanpak

Opmeting + analyse bestaande toestand.
Om het geheel goed in kaart te brengen, is het van belang om de bestaande toestand gedetailleerd op te meten. De bestaande toestand wordt uitgetekend, zodat deze later toegevoegd kan worden aan de vergunningsaanvraag. De opmeting vormt de basis voor het voorontwerp en is een essentiëel onderdeel om een goed uitvoeringsdossier te kunnen opstellen.
Voorontwerp
In deze fase wordt ook advies ingewonnen bij externe diensten zoals de brandweer, en dienst erfgoed. Er wordt onder andere gekeken naar de vluchtwegen, blusvoorzieningen en de bereikbaarheid van het gebouw voor hulpdiensten. Eventuele opmerkingen en aanbevelingen van de brandweer worden meegenomen in het verdere ontwerp en verwerkt in de plannen. Het proces omvat verder verwerking van opmerkingen, verfijning van het ontwerp en presentatie aan de opdrachtgever. Zo ontstaat er een gedetailleerd en goed doordacht ontwerp dat voldoet aan alle veiligheidsaspecten en de stabiliteit van het gebouw. Tegelijkertijd worden de wensen en eisen van de opdrachtgever en eventuele erfgoedrestricties in acht genomen.
Na de bespreking van de concepten wordt het gekozen concept verder uitgewerkt in de vorm van een voorontwerp.
Vergunningsaanvraag
Na het schetsontwerp volgt de verfijning van het plan voor de vergunningsaanvraag. Definitieve keuzes worden gemaakt over materialen en teruggekoppeld naar de gemeente en dienst Monumenten en Landschappen. Administratieve documenten worden opgemaakt en verzameld, waaronder de studie van de brandweer. Het ontwerp wordt op schaal getekend en de bouwaanvraagdocumenten worden opgesteld. Ten slotte wordt het dossier digitaal ingediend bij de gemeente en bieden we bijstand tijdens de procedure.
De vergunningsaanvraag betreft plannen van de bestaande toestand, afbraakplannen en plannen nieuwe toestand.
In deze fase wordt idealiter de studie voor stabiliteit en technieken mee opgenomen in het ontwerp. Echter, om tijd te winnen en de bouwaanvraag snel te kunnen indienen zal de stabiliteitstudie en technieken in een latere fase geïmplementeerd worden. Het voorontwerp zal dan tot op een schaal van 1/100 uitgewerkt zonder specifieke detaillering.
Uitvoeringsdossier
In deze fase worden de plannen verder verfijnd en gedetailleerd zodat ze leesbaar zijn voor de aannemer(s). Dit omvat onder andere het opstellen van een detailtekeningen, meetstaat en lastenboek die als leidraad dienen voor de aannemer om zijn prijs op te maken. Hierbij houden we rekening met uw wensen en budget. Na het opstellen van het aanbestedingsdossier volgt de aanbesteding zelf, waarbij we de aannemer(s) selecteren op basis van prijs, kwaliteit en referenties. Vervolgens worden de werken toegewezen en wordt de definitieve prijs vastgelegd. Kortom, wij begeleiden u gedurende het gehele traject van ontwerp tot oplevering, waarbij we steeds uw wensen en budget in acht nemen en zorgen voor een vlot verloop van het project.
Aanbesteding
Deze fase omvat het assisteren bij de aanbesteding en toewijzing. Dit omvat onder andere het controleren en vergelijken van offertes, het opstellen van een adviesnota en het onderhandelen over de gunning van het project. Vervolgens worden de aannemers geselecteerd voor het uitvoeren van het project.
Uitvoering
Het is mogelijk om wekelijks of tweewekelijks op te volgen, afhankelijk van de snelheid van de bouwwerken. De opvolging heeft als doel om te controleren of de werken conform de plannen en het lastenboek uitgevoerd worden. Daarbij worden de vorderingsstaten gecontroleerd op correcte hoeveelheden en eventuele onregelmatigheden. Let wel op: de opvolging houdt geen coördinatie van de werken in. Dit betekent dat er niet dagelijks wordt opgevolgd wat er op de werf gebeurt. Dit betekent ook dat er geen bestellingen van aannemers worden gedaan, opgevolgd of nagekeken worden. Wel wordt een algemene timing opgesteld. Daarnaast wordt er bijstand verleend bij de oplevering.
Specifieke voorwaarden
Door de aangifteplichtige aan te leveren :
Administratieve gegevens van het project;
Ev. bestaande plannen met aanduiding van de functie van de verschillende onderdelen en de oriëntatie van het gebouw;
Ontwerp en technische gegevens van de sanitaire installaties, CV- en ventilatiesystemen;
Materialenfiches documenteren en bijhouden;
aanstellen EPB-verslaggever;
aanstellen Veiligheidscoördinator;
aanstellen Stabiliteitsingenieur;
laten uitvoeren van studies omtrent HVAC, electricteit, sanitair, verlichting
asbestattest
as-built dossier
D. Forfaitaire Diensten uitgedrukt per vergunde kamer
0
Diensten
forfait, exclusief btw
BTW
Totaal, incl btw, EUR
1
Architectuur
3000
1.21
3630
2
3D scan, uittekenen bestaande toestand - inbegrepen
0
0
3
Coördinatie taken - inbegrepen
0
0
There are no rows in this table
3630
Sum
De offerte voor deze diensten is gebaseerd op een vast forfaitair bedrag per vergunde kamer.
Het tarief voor werken in regie bedraagt : 95 EUR/u, excl BTW
E. Betalingscondities in percentage
0
fasen
percentage
1
opmeting + bestaande toestand
15
2
Voorontwerp
15
3
Vergunningsaanvraag - bij indienen
20
4
Uitvoeringsdossier
0
5
Aanbesteding
0
6
Uitvoering (controle, bijstand bij oplevering)
0
7
Bij verkoop*
50
There are no rows in this table
100
Sum
*De betaling voor het uitvoeringsgedeelte kan uitgesteld worden tot na de verkoop. Het investeringsbedrag kan zo beperkt worden. Er wordt wel een rem gezet op de duur, nl vanaf 3 maanden nà het ondertekenen van het compromis wordt er een rente van 3% op het saldo aangerekend. Voor de kamers die in eigen beheer blijven wordt er gerekend vanaf de opleveringsdatum.

Grid-Architectuur handelt onder de rechtspersoon Bo Architecture bv bvba, Nijverheidslaan 33, 3630 Maasmechelen,
ondernemingsnummer : BE 0844.756.271, stamnummer B300157, polisnummer 00/A.10012
Grid-architectuur.be

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.