Offerte voor de herinrichting van het

Administratief Centrum Maasmechelen

O-0901

datum : 29 maart 2023
geldig tot : 29 april 2023


Aan:
College van Burgemeester en Schepenen
Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen
+32 (0) 089 76 96
BTW BE 0207.691.351

---

Ontwerper
Grid-Architectuur
Ingenieur - Architect Boris Dexters
+32 (0)495 63 16 98
Boris@grid-architectuur.be
www.grid-architectuur.be
-
Grid-Architectuur handelt onder de rechtspersoon Bo Architecture bv bvba, Nijverheidslaan 33, 3630 Maasmechelen,
ondernemingsnummer : BE 0844.756.271, stamnummer B300157, polisnummer 00/A.10012Beste(n),

Op uw vraag stelden wij een projectteam samen met de volgende leden:A. Aangeboden diensten - overzicht

Het projectteam biedt volgende diensten aan :
Architectuur
Stabiliteitstudie
evaluatie bestaande structuur
evaluatie herverdeling lasten na renovatie
studie ingrepen bij renovatie
studie technieken
HVAC
Sanitair
Elektriciteit
Hoog- en laagspanning
Zwakstroom
Veiligheidsinstallaties
Noodstroom
(Liften)
RWA of natuurlijke ventilatie
Branddetectie (excl. risicoanalyse)
Opmeting en uittekenen van de bestaande toestand.
Haalbaarheidsstudie energie
EPB-verslaggeving
Leidend ambtenaar - Coördinatietaken : opvolging veiligheidscoördinatie, sloopopvolging, asbestinventaris, algemene planning en fasering*, nazicht vorderingsstaten.
*algemene planning betekent niet dat er dagboeken worden opgemaakt door de architect, noch dat bestellingen en leveringen worden gecontroleerd. De coördinatie beperkt zich tot een wekelijkse controle van de werken en het nazicht van de algemene planning.

B. Niet inbegrepen in de aangeboden diensten

Veiligheidscoördinatie : via raamcontract Gemeente Maasmechelen; Projectteam neemt wel de coördinatie van de veiligheidscoördinatie op.
Sloopopvolging en asbestinventaris via destructief onderzoek : via raamcontract gemeente Maasmechelen; Projectteam neemt wel de coördinatie op.
Cultuurhistorisch profiel, opgesteld door een cultuurhistoricus; Het profiel geeft een rangschikking en quotering van de belangrijke erfgoedwaarden;
As-Built dossier. Niet inbegrepen in de aangeboden prijs. Meestal via veiligheidscoördinator.
Foto-verslag as-builtdossier. Niet inbegrepen in de aangeboden prijs. Kan wel in regie aangeboden worden.

C. Plan van aanpak

Programma van eisen + conceptnota
Het doel van deze fase van het project is om samen met het projectteam een programma van eisen (PvE) op te stellen en een goed inzicht te krijgen in de projectgegevens. Het PvE bevat de randvoorwaarden waaraan het project moet voldoen en vormt de basis voor verdere technische uitwerking.
Om het complexe geheel, dat bestaat uit talrijke bouwfasen, goed in kaart te brengen, is het van belang om de bestaande toestand gedetailleerd op te meten. De bestaande toestand wordt uitgetekend, zodat deze later toegevoegd kan worden aan de vergunningsaanvraag. De opmeting vormt de basis voor het voorontwerp en is een essentiëel onderdeel om een goed uitvoeringsdossier te kunnen opstellen.
Verder onderzoeken we de werking van het gebouw, zoals verbindingen tussen compartimenten, vluchtwegen en toewijzing van ruimtes. Door deze factoren te analyseren, kan een veilig en efficiënt gebouw worden gecreëerd. Daarnaast is het ook belangrijk om de toegankelijkheid van het gebouw te overwegen, zodat het voor iedereen, inclusief mensen met beperkte mobiliteit, gemakkelijk en veilig is om het gebouw te betreden en te verlaten. Het zorgen voor een goed doordachte en inclusieve voorstudie van het gebouwontwerp kan bijdragen aan de veiligheid, efficiëntie en toegankelijkheid van het gebouw.
Na het opstellen van het PvE wordt er een preliminaire warmteverlies- en koellastberekening gemaakt en worden circa 3 concepten voor technieken opgesteld. Hierbij worden de investerings- en exploitatiekosten en voor- en nadelen van elk concept weergegeven.
Ten slotte wordt er een overzichtsrapport opgesteld om het bouwteam een goed overzicht te geven van de mogelijke technische installaties. Dit rapport is gekoppeld aan het budget en het PvE, zodat er een weloverwogen keuze kan worden gemaakt voor de verdere uitwerking van het project.
Voorontwerp
In deze fase wordt ook advies ingewonnen bij externe diensten zoals de brandweer, en dienst erfgoed. Er wordt onder andere gekeken naar de vluchtwegen, blusvoorzieningen en de bereikbaarheid van het gebouw voor hulpdiensten. Eventuele opmerkingen en aanbevelingen van de brandweer worden meegenomen in het verdere ontwerp en verwerkt in de plannen. Het proces omvat verder verwerking van opmerkingen, verfijning van het ontwerp en presentatie aan de opdrachtgever. Zo ontstaat er een gedetailleerd en goed doordacht ontwerp dat voldoet aan alle veiligheidsaspecten en de stabiliteit van het gebouw. Tegelijkertijd worden de wensen en eisen van de opdrachtgever en eventuele erfgoedrestricties in acht genomen.
Na de bespreking van de concepten wordt het gekozen concept verder uitgewerkt in de vorm van een voorontwerp. Deze fase omvat het opmaken van een voorontwerpnota met:
• Hydraulisch schema’s (preliminair) – grote componenten • Aeraulisch schema (preliminair) – grote componenten • Sanitaire schema (preliminair) – grote componenten • Verlichting (nood, evacuatie, sfeer) • (Liften) • Zwakstroomtechnieken (toegang, brand, alarm, telefonie en data) • Ontwerp regeling • Afstemming met de netbeheerder • Schachtenplannen • Budget en samenvattende meetstaat
Het asbest- en sloopinventaris wordt opgesteld aan de hand van het voorontwerp; Wanneer het duidelijk zal zijn welke gedeeltes worden gesloopt.
Vergunningsaanvraag
Na het schetsontwerp volgt de verfijning van het plan voor de vergunningsaanvraag. Definitieve keuzes worden gemaakt over materialen en teruggekoppeld naar de gemeente en dienst Monumenten en Landschappen. Administratieve documenten worden opgemaakt en verzameld, waaronder de studie van de brandweer. Het ontwerp wordt op schaal getekend en de bouwaanvraagdocumenten worden opgesteld. Ten slotte wordt het dossier digitaal ingediend bij de gemeente en bieden we bijstand tijdens de procedure.
Uitvoeringsdossier
In deze fase worden de plannen verder verfijnd en gedetailleerd zodat ze leesbaar zijn voor de aannemer(s). Dit omvat onder andere het opstellen van een detailtekeningen, meetstaat en lastenboek die als leidraad dienen voor de aannemer om zijn prijs op te maken. Hierbij houden we rekening met uw wensen en budget. Na het opstellen van het aanbestedingsdossier volgt de aanbesteding zelf, waarbij we de aannemer(s) selecteren op basis van prijs, kwaliteit en referenties. Vervolgens worden de werken toegewezen en wordt de definitieve prijs vastgelegd. Kortom, wij begeleiden u gedurende het gehele traject van ontwerp tot oplevering, waarbij we steeds uw wensen en budget in acht nemen en zorgen voor een vlot verloop van het project.
Ingenieur technieken levert volgende documenten :
• Lastenboek:
o Beschrijving van de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen
o Administratieve bepalingen
• Meetstaat:
o Gedetailleerde lijst van de te gebruiken materialen en hoeveelheden
• Principeschema’s en inplantingsplannen: Hydraulisch - aeraulisch – sanitaire
• BIM / Revit uitwerking van de HVAC plannen
• Elektrische schema’s
o Eendraadschema
o Ontwerp verlichting (nood, evacuatie)
o Ontwerp zwakstroom
• Begeleiding/ondersteuning van de aanvraag van de nutsvoorzieningen
Aanbesteding
Deze fase omvat het assisteren bij de aanbesteding en toewijzing. Dit omvat onder andere het controleren en vergelijken van offertes, het opstellen van een adviesnota en het onderhandelen over de gunning van het project. Vervolgens worden, in overleg met het bouwteam, de aannemers geselecteerd voor het uitvoeren van het project.
Uitvoering
Het is mogelijk om wekelijks of tweewekelijks op te volgen, afhankelijk van de snelheid van de bouwwerken. De opvolging heeft als doel om te controleren of de werken conform de plannen en het lastenboek uitgevoerd worden. Daarbij worden de vorderingsstaten gecontroleerd op correcte hoeveelheden en eventuele onregelmatigheden. Let wel op: de opvolging houdt geen coördinatie van de werken in. Dit betekent dat er niet dagelijks wordt opgevolgd wat er op de werf gebeurt. Dit betekent ook dat er geen bestellingen van aannemers worden gedaan, opgevolgd of nagekeken worden. Wel wordt een algemene timing opgesteld. Daarnaast wordt er bijstand verleend bij de oplevering.
Ingenieur technieken biedt in deze fase volgende ondersteuning :
Werfvoorbereiding
Beantwoorden van technische vragen omtrent de technieken
Controle van de uitvoeringsdocumenten met de in het lastenboek beschreven
materialen en regels van de kunst
Controle van de werken
Controle van de administratie (vorderingen, gemaakte afspraken, … )
Oplevering en opstart
Oplevering en testen van de technische installatie
Opstellen proces-verbaal voorlopige en definitieve oplevering

D. Energieprestatie en binnenklimaat

Omvang van de opdracht
De te volgen stappen in dit project zijn:
Initiële doorrekening (Ontwerp-evaluatie)
Startverklaring
EPB-aangifte

Ontwerp-evaluatie
Bij de start van het project starten we met een eerste doorrekening. Deze doorrekening rapporteren we aan het bouwteam onder de vorm van een ontwerpevaluatie. Deze evaluatie bevat niet enkel de resultaten van de doorrekening, maar ook verbetervoorstellen wanneer de wettelijk vereisten niet gehaald worden. Eventuele aanpassingen herrekenen we opnieuw en zo werken we samen tot we de beoogde resultaten bekomen.
Startverklaring
Vóór aanvang der werken dienen we de startverklaring in bij het Vlaams EnergieAgentschap (het VEA). Tijdens de uitvoering der werken is het belangrijk dat iedere wijziging ook aan ons gemeld wordt. Heel specifiek gaat dit over volgende onderdelen:
De zogenaamde ‘schildelen’
Bouwknopen: Wijzigingen hieraan moeten mee verwerkt worden
Aan bepaalde wanden, vloeren, … die zich binnen het geïsoleerd volume bevinden zijn ook eisen verbonden. Het gaat hier dan bijv. over wanden naar een traphal, wanden of vloeren naar kokers, of wanden tussen 2 appartementen;
Voor bepaalde functies zijn er verder nog zeer specifieke voorwaarden: zo moet er bij nietresidentiële
functies bijv. de volledige verlichting doorgerekend worden;
EPB aangifte
Na oplevering en ingebruikname van het gebouw moet er binnen de 12 maanden een aangifte gedaan worden. Aan de hand van de as-built dossiers van de aannemers rapporteren we de bestaande toestand aan het VEA onder de vorm van een EPB-aangifte. Eerst wordt er een proef-aangifte gedaan, die aan de bouwheer ter goedkeuring voorgelegd wordt. Pas na een goedkeuring wordt de definitieve aangifte ingediend. Deze aangifte houdt meteen ook het einde van onze opdracht in.
Specifieke voorwaarden
Prestaties
Opmaken en coördineren van de volgens het Energiedecreet van 08.05.2009 en het Energiebesluit van 19.11.2010 vereiste documenten
Opstellen en indienen van de startverklaring : Dit formulier dient elektronisch en ten minste vóór de start van de werken ingestuurd te worden door de verslaggever, in naam van de aangifteplichtige
Opstellen van de EPB-aangifte met de gegevens over het gebouw en een overzicht van de berekende EPB-resultaten
Bouwknopen: de opdrachtgever ontwerpt de bouwknopen en laat deze, a.d.h.v 3 basisregels,
evalueren door de EPB-verslaggever. De oplijsting van de bouwknopen en het ontwerp van de
details dient te gebeuren door de opdrachtgever. Inrekenen van de niet-EPB-aanvaarde
bouwknopen gebeurt standaard met de waarde bij ontstentenis. Eventuele detailberekeningen van psiwaardes maken onderdeel uit van een afzonderlijke opdracht.
Indien expliciet opgenomen in onze offerte : opstellen van het haalbaarheidsonderzoek voor hernieuwbare energietoepassingen en warmtekrachtkoppeling voor gebouwen groter dan 1.000 m2 waarbij volgende toepassingen onderzocht dienen te worden:
Stads/blokverwarming of –koeling (indien beschikbaar);
Warmtekrachtkoppeling;
Warmtepomp voor verwarming;
Biomassaketel;
Zonneboiler of warmtepompboiler;
Fotovoltaïsche zonnepanelen.
EPB-aangifte:
Beschrijving van de maatregelen die de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw bepalen en berekenen of het gebouw al dan niet voldoet aan de gestelde EPBeisen (volgens de reële toestand);
Binnen de gestelde termijn indiening bij de overheid (ten laatste twaalf maanden na de ingebruikname van het gebouw);
Afleveren van het energieprestatiecertificaat bouw, indien dit een onderdeel uitmaakt van de EPB-aangifte.
Door de aangifteplichtige aan te leveren documenten:
Administratieve gegevens van het project
De plannen met aanduiding van de functie van de verschillende onderdelen en de oriëntatievan de gebouwen;
Ontwerp en technische gegevens van de sanitaire installaties, CV- en ventilatiesystemen;
Voor utiliteitsgebouwen: gegevens over de verlichting (aantallen, verbruik en warmteafgifte);
As-built-gegevens van het project: foto’s , facturen of andere documenten ter staving van deze gegevens;
Attesten van de geattesteerde λ -waardes (BuTgb-attest) van de gebruikte materialen;
Details van de bouwknopen om doorrekening conform systeem B van het EPB-besluit mogelijk te maken.
Niet inbegrepen prestaties
Afleveren van EPC die niet automatisch bij EPB-aangifte worden gegenereerd, tenzij expliciet opgenomen in onze offerte.
Het doorrekenen van wijzigingen vóór of tijdens het bouwproces.
Dimensioneringsnota, tenzij specifiek vermeld op de offerte.
Fotoverslag As-built dossier
Verplichte warmteverliesberekening
Dimensioneringsnota bij systemen met water als afgiftemedium. Voor projecten waarbij de bouwaanvraag wordt ingediend in 2023 of later voor nieuw op te richten residentiële en niet-residentiële gebouwen is voor warmteafgiftesystemen met water als warmte transporterend fluïdum de maximale ontwerpvertrektemperatuur begrensd tot 45°C.
Er dient verplicht een dimensioneringsnota afgeleverd te worden die deze temperatuur bewijst. Deze dimensioneringsnota moet opgemaakt conform bijlage 13 van het MB van 28 december 2018. Deze bijlage is integraal van toepassing, in detail lichten we uit dat deze minimaal volgende elementen dient te bevatten:
Een warmtebehoefteberekening van het gebouw en elke ruimte afzonderlijk. De warmtebehoefte moet hierbij berekend zijn conform NBN EN 12831 en de bijhorende nationale bijlage NBN EN 12831 ANB.
Een selectie van de afgifte-elementen volgens de gekozen ontwerpvertrek- en retourtemperaturen van de verwarmingskringen en de berekende warmtebehoefte. Voor deze selectie worden in functie van het afgifte element volgende bepalingen vooropgesteld als
aangewezen rekenmethode:
Radiator- en convectorselectie volgens NBN EN 442:2015
Selectie van de vloerverwarming conform NBN EN 1264-2:2013
Selectie betonkernactivering conform NBN EN 15377-1:2008
Andere afgifte-elementen worden geselecteerd volgens de bijhorende technische bepalingen,,opgegeven door de fabrikant.
Een berekening van het resulterende ontwerptemperatuurregime voor de warmteopwekking op basis van de gespecificeerde ontwerptemperatuurregimes voor de verschillende warmteafgifte-elementen.
E. Forfaitaire Diensten
Diensten
forfait, exclusief btw
BTW
Totaal, incl btw, EUR
1
Haalbaarheidsstudie energie
3980
1.21
4815.8
2
EPB-verslaggeving
2750
1.21
3327.5
3
Opmeting
12260
1.21
14834.6
There are no rows in this table
22977.9
Sum
De offerte voor deze diensten is gebaseerd op een vast forfaitair bedrag, ze zijn onafhankelijk van de totale projectkost.
F. Degressieve Ereloonschaal Architectuur en Stabiliteitstudies
Totale projectkost, incl technieken
schijf 1.500.000-2.500.000, excl btw
schijf 2.500.00-3.500.000, excl btw
schijf 3.500.000 +, excl btw
1
2
Architectuur in %, excl BTW
7
6.5
6
3
Ir Stabiliteit in %, excl BTW
1.8
1.5
1.3
There are no rows in this table
8.8
Sum
8
Sum
7.3
Sum
De ereloonschaal wordt berekend op de totale projectkost van de uit te voeren werken, inclusief de kost voor de technieken. Alle prijzen zijn exclusief btw.
Taken die niet in de offerte omschreven staan kunnen steeds bijbesteld worden. Het tarief voor werken in regie bedraagt : 100 EUR/u, excl BTW

G. Degressieve Ereloonschaal Technieken
Uitvoeringsbedrag Technieken
% ereloon op het uitvoeringsbedrag technieken
inclusief aantal werfbezoeken
1
-250.000 EUR
16
15
2
250.000-500.000 EUR
12
15
3
500.000-750.000 EUR
9.5
25
4
750.000-1.000.000 EUR
8
30
5
1.000.000-1.250.000
6.5
30
6
+1.250.000
5.7
30
There are no rows in this table
In deze fase, bij gebrek aan een duidelijk omschreven programma van eisen, is het moeilijk om de ereloonschaal voor de studie van de technieken te koppelen aan de totale bouwkost. We stellen daarom een aparte ereloonschaal die enkel berekend wordt op de projectkost voor de technieken.
Taken die niet in de offerte omschreven staan kunnen steeds bijbesteld worden. Het tarief voor werken in regie bedraagt : 100 EUR/u, excl BTW
H. Betalingscondities in %
fasen
percentage
1
Programma van eisen + conceptnota
15
2
Voorontwerp
20
3
Vergunningsaanvraag
20
4
Uitvoeringsdossier
25
5
Aanbesteding
5
6
Uitvoering (controle, bijstand bij oplevering)
15
7
There are no rows in this table
100
Sum


MM0012.jpg

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.