Basic English
Share
Explore
Welcome

icon picker
Who am I ?

Tôi là một người mất gốc tiếng anh
Trong quá khứ, tôi đã học biết bao nhiêu trung tâm: VUS, Ila, xxx, …. Từ năm này qua tháng nọ. Từ cấp 2 cấp 3, cấp đại học, kể cả cấp độ chú thuật sư đặc chiến…
Mà vẫn còn mất gốc, nên tôi quyết định tạo ra trang web này để ghi lại những gì tôi biết về tiếng anh.

Trang web này dành cho ai ❓

Bạn là người đang mất gốc, gặp khó khăn khi học tiếng anh mãi vẫn không lên trình.
👉 rất tốt, bạn đã đến đúng nơi rồi đấy.

Solution
Hãy tắt cmn máy tính, và xách đích lên đi học đi.
Thân tôi, tôi còn chưa lo xong sao dám đảm bảo cho bạn.

Như vậy, mục đích của trang web này là gì❗

Tôi cũng từng trải qua nỗi đau mất gốc như bạn, vì thế tôi quyết định tạo nên trang web này.
Trang web này sẽ không giúp bạn sẽ hết mất gốc, NHƯNG

NÓ SẼ CHO BẠN BIẾT, BẠN KHÔNG CÔ ĐƠN

👉 Bạn mất gốc, tôi cũng thế 😭


Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.