Basic English
Share
Explore
4 cấp độ của ngữ pháp tiếng anh

1. Cấp độ mệnh đề

Điều đầu tiên chúng ta cần học là mệnh đề. Vì sao á❓
1
2
3
Name
Column 2
Column 3
Notes
Open
Open
Open
There are no rows in this table

Untitled.png

Một câu trong tiếng anh

/bloc
dcdc
Khác với tiếng việt, một câu trong tiếng anh được tạo bởi 3 thành phần S + V + O
1
Example
Tiếng Việt
Tiếng Anh
2
Một câu hoàn chỉnh
Cô ta đẹp
She is beautiful
3
Cấu trúc
Chủ ngữ + Vị ngữ
Chủ từ + Động từ (+ Tân ngữ)
There are no rows in this table
như vậy, túm cái váy lại.

Mệnh đề là gì ?

Mệnh đề (Clause) là khái niệm để gọi một câu trong tiếng anh. bất kỳ câu nào dù ngắn hay dài có cấu trúc
Chủ từ + (+ Tân ngữ) → là một mệnh đề.

Clause Level: Mệnh đề
Một mệnh đề là một câu (1 sentence) trong tiếng anh
Example: I am a active boy

Nâng cao

Một mệnh đề là một câu. Một câu trong tiếng anh có thể có nhiều mệnh đề

Mục tiêu

hiểu về cấu trúc tạo thành một câu
đặt được một câu hoàn chỉnh bằng tiếng anh
Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.