Basic English
Share
Explore
4 cấp độ của ngữ pháp tiếng anh

3. Tổng Quan Về Thì

Có bao nhiêu thì trong tiếng anh ?

có 3 mốc thời gian
Untitled.png

Quá khứQuá khứTương lai


Share
 
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.