Programma

Exercice - reconnaitre et jouer avec les signaux


Introduction de la notion de signal / Intro signaal
Les signaux et la théorie des canaux de communication
0
Search
Type de canal
Quoi / wat
Pourquoi / Gebuik ?
1
Canaux Elémentaires
Auditif / Auditief
Entendre et produire des sons
Horen en produceren van geluiden
2
Canaux Elémentaires
Visuel / Visueel
Regarder et être vu
Kijken en gezien worden
3
Canaux Elémentaires
Proprioceptif (sensations corporelles)/ Proprioceptief (lichaamssensaties)
Ressentir dans le corps
Gevoelen in het lichaam
4
Canaux Elémentaires
Kinesthésique (mouvement)
Bouger et être bougé
Bewegen en bewogen worden
5
Canaux Composites
Relationnel / Relationeel
Se mettre en relation avec quelqu'un ou quelque chose et être mis en relation avec. Ou décrire l'expérience dans une
métaphore de la relation.
Betrekking hebben op iemand of iets en ermee verwant zijn. Of beschrijf de ervaring in een
metafoor van relatie.
6
Canaux Composites
Monde Extérieur / Externe Wereld
Environnement, des choses du monde extérieur qui vous arrivent et que vous faites
Milieu, dingen in de externe wereld die u overkomen en die u doet
There are no rows in this table
Le signal est un outil qui sert au coach, dans son observation, qui lui permet de favoriser le changement, en le nommant, en l’empêchant de s’exprimer, en l’amplifiant...
Dans sa forme la plus simple, c’est quelque chose qui se produit à un niveau sensoriel, avant même que nous en prenions conscience ou que nous puissions l’interpréter
Un geste corporel inconscient qui exprime notre rêve intérieur.
Une partie, ou la totalité, des messages non-intentionnels qui, généralement, génèrent la confusion dans la communication.
Les signaux non-intentionnels qui font partie de votre communication. Ces signaux sont dans votre ton de voix, la façon dont vous utilisez votre corps, votre posture, ou la distance que vous adoptez quand vous communiquez avec d’autres.
(Un Double Signal est un signal contenant deux messages en conflit. Par exemple, dans un processus de groupe, quelqu’un peut être à la fois en train d’appeler à l’aide et « d’engueuler » inconsciemment le groupe, parce qu’il ne travaille pas assez. Les doubles signaux classiques sont les expériences que vous avez peur d’exprimer directement, ou les expériences que vous refusez d’admettre, même à vous-même. Ils soutiennent toujours une identité ou un processus qui est en arrière-plan, celui auquel on ne prête pas attention, ou qui est mis à l’écart.)

Het signaal is een instrument voor de coach, in zijn waarneming, dat hem in staat stelt verandering te bevorderen, door het te benoemen, door te voorkomen dat het tot uiting komt, door het te versterken...
In zijn eenvoudigste vorm is het iets dat gebeurt op zintuiglijk niveau, voordat we ons er zelfs van bewust zijn of het kunnen interpreteren
Een onbewust lichamelijk gebaar dat onze innerlijke droom uitdrukt.
Sommige, of alle, onbedoelde boodschappen die gewoonlijk verwarring stichten in de communicatie.
De onbedoelde signalen die deel uitmaken van je communicatie. Deze signalen zitten in uw toon, de manier waarop u uw lichaam gebruikt, uw lichaamshouding of de afstand die u aanneemt wanneer u met anderen communiceert.
(Een duaal signaal is een signaal dat twee tegenstrijdige berichten bevat. Bijvoorbeeld, in een groepsproces kan iemand zowel om hulp roepen als onbewust "schreeuwen" tegen de groep omdat ze niet genoeg werk verricht. Klassieke dubbele signalen zijn ervaringen die je niet rechtstreeks durft te uiten, of ervaringen die je weigert toe te geven, zelfs aan jezelf. Zij ondersteunen altijd een identiteit of een proces dat zich op de achtergrond bevindt, datgene waar geen aandacht aan wordt besteed, of dat terzijde wordt geschoven).

Exercice - Être la porte des rêves pour son partenaire
Asseyez-vous avec un partenaire.
Asseyez-vous face à face, proches l’un de l’autre, et demandez à l’un des partenaires de choisir un signal qui les intrigue chez leur partenaire.
Demandez à ce partenaire de « rêver » à l’intérieur de ce signal. Qu’est-ce qu’il aime en lui ? Quel sentiment ce signal éveille-t-il en lui ? Quelle sorte d’énergie produit-il en lui ?
Demandez au partenaire de savoir / d’imaginer comment ce serait d’être en relation avec cette énergie. Qu’est-ce qui serait possible pour tous les deux ? Comment pourraient-ils être tous les eux dans cette énergie ? Faites-le imaginer ou inventer une histoire pour décrire comment ils pourraient être et ce qu’ils pourraient faire ensemble depuis cet espace. Faites-lui partager cela avec son partenaire.
Maintenant demandez au partenaire qui reçoit : « Qu’est-ce que ça fait d’entendre ça ? »
Répétez le processus avec l’autre partenaire.
A présent, faites rêver les deux partenaires dans ce qui arriverait avec ces deux énergies en interaction. Quel potentiel y aurait-il là pour agir ou pour être, dans leur relation ?
Oefening - Wees de deur naar dromen voor je partner
Ga met een partner zitten.
Ga tegenover elkaar zitten, dicht bij elkaar, en vraag een van de partners om een signaal te kiezen dat hen in zijn partner intrigeert.
Vraag deze partner om te "dromen" binnen dat signaal. Wat vinden ze er leuk aan? Welk gevoel wekt dit signaal bij hen op? Wat voor soort energie produceert het in hen?
Vraag de partner zich voor te stellen hoe het zou zijn om in relatie te staan met deze energie. Wat zou er voor hen beiden mogelijk zijn? Hoe konden ze allebei in deze energie zitten? Laat ze zich voorstellen of een verhaal verzinnen om te beschrijven hoe ze zouden kunnen zijn en wat ze samen zouden kunnen doen vanuit deze ruimte. Laat ze dit met hun partner delen.
Vraag nu aan de ontvangende partner, "Hoe voelt het om dit te horen?
Herhaal het proces met de andere partner.
Laat nu beide partners dromen over wat er zou gebeuren als deze twee energieën op elkaar inwerken. Welk potentieel zou er zijn om te handelen of te zijn in hun relatie?

Debrief
Mise en situation future. A quoi cet exercice peut-il bien vous servir ?? / Toekomstige situatie. Waar kun je deze oefening voor gebruiken?

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.