Xác nhận tham gia vào sổ kế toán

Khi được mời tham gia vào sổ kế toán của một công ty, người dùng sẽ nhận được email thông báo
Bấm vào đường link trong email để xác nhận tham gia
1.png
Xác nhận thành công, chuyển sang đăng nhập để xem sổ kế toán
2.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.