Quản lý người dùng

Phân quyền người dùng

Người dùng phần mềm TOPA được phân quyền theo nhóm
Nhân viên
Chấm công
Xem lịch sử thanh toán tiền lương của mình
Thu chi tài khoản tạm ứng của mình
Tạo phiếu thu, chi: Chỉ xem được những phiếu mình tạo
Phiếu mua, bán hàng
Tạo mới
Sửa phiếu mình tạo
Xem, tìm kiếm
Thủ quỹ
Gồm quyền của nhân viên
Quản lý sổ quỹ
Xem danh sách sổ quỹ
Xem tất cả nghiệp vụ thu, chi
Báo cáo quỹ, thu, chi
Thủ kho
Gồm quyền của nhân viên
Quản lý kho
Xem tất cả các phiếu nhập xuất kho
Duyệt phiếu
Xem báo cáo kho
Kế toán
Quyền nhân viên
Cấu hình tài khoản kế toán
Báo cáo thuế, BCTC, Bảng CĐTK
Nghiệp vụ tổng hợp
Lương, nhân viên
Báo cáo bán hàng
Quản trị viên
Đầy đủ các quyền của Nhân viên, Kế toán
Thiết lập cấu hình
Quản lý người dùng, phân quyền

Danh sách người dùng

Thiết lập > Tab Người dùng
25.png

Thêm mới người dùng

Bấm nút “Thêm người dùng”
27.png
Nhập email người dùng và phân quyền > Gửi email.
(Lưu ý: email cần được đăng ký tài khoản TOPA trước đó. Xem hướng dẫn )
Hệ thống sẽ gửi email có link xác nhận đến người dùng
Người dùng bấm vào link xác nhận để tham gia sổ kế toán
Nếu người dùng chưa bấm link xác nhận, trên danh sách sẽ hiển thị trạng thái “Đã gửi lời mời”

24.png
Nếu người dùng chưa bấm link xác nhận, trên danh sách sẽ hiển thị trạng thái “Đã gửi lời mời”
28.png

Phân quyền, xóa người dùng

Danh sách người dùng > Bấm vào 1 dòng để sửa hoặc xóa
26.png
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.