Đăng ký tài khoản

Truy cập , chọn “Tạo tài khoản”
29.png
Bạn được chuyển đến trang đăng nhập của hệ thống tài khoản dùng cho các phần mềm phát triển bởi DHT - Dong Hanh Technology
Bấm link “Đăng ký”
30.png
Nhập email của bạn
31.png
Check email và bấm vào link xác thực đăng ký
35.png
Nhập tên, mật khẩu để hoàn tất việc mở tài khoản

34.png

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.