Skip to content
VAG - Mua hàng Module
Share
Explore

icon picker
VAG | Chuỗi cung ứng - Mua hàng Module

Dành cho phòng mua hàng

Dễ dàng quản lý nhà cung ứng & đơn mua hàng

Cải thiện chuỗi cung ứng & hiệu suất hàng tồn kho

1. Giao diện sử dụng

Truy cập Module Mua hàng (Giao diện làm việc chính cho phòng Mua hàng)
Screen Shot 2022-05-03 at 19.54.49.png
Ở tab đầu tiên (Tab mặc định) - là tab quản lý chính của phòng mua hàng. Giao diện quản lý các Request for Quotation (RFQ) hay Yêu cầu báo giá cho nhà nhà cung cấp.
Screen Shot 2022-05-03 at 19.56.58.png
Ở tab thứ hai - Dự toán triển khai - Nơi phòng Mua hàng [quan sát] Hơp đồng nào đã đến giai đoạn Mua hàng. Từ đó, một bạn mua hàng cụ thể sẽ tham gia vào Ticket đó → và tạo RFQ ứng với DTTK đó.
Screen Shot 2022-05-03 at 20.03.36.png
Ở giao diện Dự toán triển khai, cần quan tâm các phiên bản Revision (R) hiện tai, dò xét một vòng danh sách hàng hoá. Sau đó bấm vào Nút Mua hàng để thực thi công việc - tạo RFQ cho DTTK này.
Screen Shot 2022-05-03 at 20.07.24.png

B2. Tạo một RFQ

Sau khi bấm nút [Tạo] ở các giao diện phía trên → Ta sẽ truy cập được vào một form tạo RFQ - điền đầy đủ thông tin và theo dõi tiến độ
Screen Shot 2022-05-03 at 20.19.55.png
Đến tab Thông tin Khác - Nơi ghi các thông tin định danh VAG và cung cấp thông tin thêm cho Vendor
Screen Shot 2022-05-03 at 20.24.42.png
Khi điền xong thông tin → Hãy nhấn Lưu. Khu vưc trống bên phải sẽ ghi lại bất kì cập nhật nào từ khi Ticket (RFQ) được tạo ra, cả luồng mail gửi cho Vendor.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.